Zdjęcie przedstawia budynek główny Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w słoneczną pogodę. Budynek ma nowoczesne kształty i jest otoczony lasem. Do głównego wejścia prowadzi szeroka aleja wysypana żwirem.

Regulamin rezerwacji oraz sprzedaży oferty Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

 

§ 1. Definicje

 1. Sprzedawca - Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku z siedzibą w Sulejówku, adres: Aleja Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek, NIP: 8222284551, REGON: 141773282, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pod nr 80/2008, zwane dalej także „Muzeum”;
 2. Bilet/Wejściówka – dokument uprawniający do korzystania z oferty biletowanej Muzeum;
 3. Bilet elektroniczny – bilet wysyłany jako załącznik w pliku PDF w wiadomości e-mail;
 4. Dane Kupującego (Zamawiającego)– dane Kupującego niezbędne do realizacji procesu zakupu: obowiązkowo: adres e-mail, opcjonalnie: imię i nazwisko oraz telefon;
 5. Dane dostawy – dane teleadresowe niezbędne do realizacji dostawy zamówionych produktów: imię i nazwisko lub nazwa firmy, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres-email Odbiorcy, numer telefonu Odbiorcy;
 6. Dane do faktury - imię i nazwisko lub nazwa Nabywcy, NIP (tylko dla podmiotów gospodarczych), adres Nabywcy (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
 7. Dzień roboczy – jeden z dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 8. Dostawa – usługa przewozowa dokonywana za pośrednictwem firmy kurierskiej wraz z określeniem kosztów wymienionych w cenniku dostaw znajdującym się na stronie bilety.muzeumpilsudski.pl;
 9. Dowód zakupu/Dokument sprzedaży – paragon fiskalny, paragon internetowy, faktura;
 10. Kasa biletowa (Kasa) – miejsce stacjonarnej sprzedaży Oferty Biletowanej i Produktów oraz wydawania bezpłatnych Wejściówek na wydarzenia bezpłatne. Kasa biletowa mieści się w holu budynku głównego Muzeum. Aktualne dni i godziny otwarcia Kasy są publikowane na stronie internetowej Muzeum. Kasa jest zamykana na jedną godzinę przed zamknięciem wystawy stałej lub w momencie rozpoczęcia innego wydarzenia stacjonarnego biletowanego, jeżeli wydarzenie rozpoczyna się później. Kasa przyjmuje płatność w polskich złotych (PLN) oraz akceptuje karty płatnicze. Informacja o rodzajach obsługiwanych kart dostępna jest przy kasach oraz na stronie internetowej Muzeum;
 11. Klient – (1) osoba fizyczna; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca lub zamierzająca korzystać z Systemu sprzedaży, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;
 12. Konsument – osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 13. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej dzielnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z  przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnianego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 14. Konto Użytkownika – konto w Systemie sprzedaży, w którym przechowywane są dane o Użytkownikach, umożliwiające Użytkownikom Sklepu internetowego m. in. skrócenie procesu zakupowego, przegląd historii Zamówień, zarządzanie Danymi do faktur;
 15. Koszyk – wirtualne miejsce dodawania wybranych produktów w celu dokonania zakupu;
 16. Kupujący – Klient realizujący proces zakupu, może być jednocześnie Użytkownikiem;
 17. Link do płatności – elektroniczne przekierowanie do płatności za Zamówienie za pośrednictwem systemu płatności internetowych;
 18. Logowanie – wpisanie danych (loginu i hasła) ustalonych podczas rejestracji konta, w celu uzyskania dostępu do funkcji oferowanych przez Konto Użytkownika;
 19. Nabywca – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, na których dane zostaje wystawiona faktura lub paragon;
 20. Odbiorca Przesyłki – osoba wskazana jako adresat przesyłki;
 21. Oferta biletowana – zwiedzanie wystaw oraz wszystkie wydarzenia stacjonarne i online organizowane przez Muzeum i wymagające posiadania Biletu;
 22. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym lub/i w Sklepie muzealnym rzecz ruchoma (towar) lub usługa, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą;
 23. Przesyłka – produkty skompletowane i spakowane zgodnie ze złożonym przez Kupującego Zamówieniem, przekazane do Dostawy;
 24. Regulamin – Regulamin rezerwacji oraz sprzedaży oferty Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku;
 25. Rejestracja Konta – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika poprzez podanie niezbędnych danych oraz samodzielne ustalenie loginu i hasła;
 26. Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Muzeum, dostępny pod adresem bilety.muzeumpilsudski.pl, sprzedający Bilety i Produkty za pośrednictwem internetu, umożliwiający zakupy 24 godziny/dobę 7 dni w tygodniu;
 27. Sklep muzealny - sklep stacjonarny prowadzony przez Muzeum w jego siedzibie (Al. Józefa Piłsudskiego 29 w Sulejówku, budynek główny), sprzedający Produkty.
 28. System sprzedaży – elektroniczny system rezerwacji i sprzedaży umożliwiający rezerwację lub/i zakup Biletów i Produktów oferowanych przez Muzeum stacjonarnie, w Sklepie internetowym lub e-mailowo za pośrednictwem Działu Obsługi Odwiedzających;
 29. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 30. Użytkownik – osoba, która zarejestrowała konto w Systemie Sprzedaży, może być jednocześnie Kupującym;
 31. Zamówienie– oświadczenie woli Zamawiającego oznaczone indywidualnym numerem, składane za pomocą Systemu Sprzedaży i prowadzące do zawarcia Umowy sprzedaży Biletu lub Produktu ze Sprzedawcą.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady rezerwacji i sprzedaży oferty Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
 2. Zasady zwiedzania i uczestnictwa w wydarzeniach stacjonarnych i online organizowanych przez Muzeum określa Regulamin zwiedzania i uczestnictwa w wydarzeniach stacjonarnych i online organizowanych przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (dalej „Regulamin zwiedzania”).
 3. Informacje dotyczące oferty Muzeum:
  1. Wystawa stała - wystawa poświęcona życiu i działalności Józefa Piłsudskiego, znajdująca się w budynku głównym Muzeum;
  2. Dworek „Milusin” – zabytkowy dom rodzinny Józefa Piłsudskiego;
  3. Ogród historyczny – ogród, na którego terenie mieści się dworek „Milusin” i „Drewniak”, zachowany na wzór ogrodu z czasów Józefa Piłsudskiego. „Drewniak” nie jest obiektem dopuszczonym do zwiedzania;
  4. Willa Bzów – miejsce wystaw czasowych oraz działań skierowanych do społeczności lokalnej;
  5. Wydarzenia stacjonarne - wydarzenia organizowane przez Muzeum;
  6. Wydarzenia online – wydarzenia organizowane przez Muzeum odbywające się w internecie za pośrednictwem m. in. internetowych platform komunikacyjnych, platform do wideokonferencji, mediów społecznościowych i in.;
  7. Oferta edukacyjna - zajęcia przeznaczone dla grup przedszkolnych i szkolnych. Szczegóły dotyczące oferty edukacyjnej znajdują się na stronie internetowej Muzeum w zakładce „Edukacja”;
  8. Wystawy czasowe – wystawy własne Muzeum lub wystawy obce organizowane na terenie kompleksu muzealnego (w budynkach i na wolnym powietrzu) i ograniczone w czasie.
  9. Oferta Produktów – oferta towarów i usług, w szczególności wydawnictwa i pamiątki muzealne sprzedawane w Sklepie muzealnym oraz Sklepie internetowym. Oferta Produktów dostępnych w Sklepie internetowym i w Sklepie muzealnym może się różnić pod względem rodzaju asortymentu i cen. Ceny Produktów oferowanych w Sklepie muzealnym i Sklepie internetowym są cenami detalicznymi brutto określonymi w polskich złotych (PLN) i zawierają podatki.
 4. Wstęp do budynku głównego jest nieodpłatny i nie wymaga posiadania Biletu. Wstęp na wystawę stałą, do dworku „Milusin” i ogrodu historycznego jest odpłatny i wymaga posiadania Biletu. Wydarzenia stacjonarne i online mogą być odpłatne lub nieodpłatne. Informacja o odpłatności poszczególnych wydarzeń znajduje się na stronie internetowej Muzeum.
 5. Wstęp na wystawy czasowe może być biletowany lub niebiletowany, płatny lub bezpłatny. Informacja o formule udostępniania, sposobach zwiedzania i odpłatności poszczególnych wystaw czasowych znajduje się na stronie internetowej Muzeum.
 6. Środa jest dniem nieodpłatnego zwiedzania wystawy stałej i dworku „Milusin” wraz z ogrodem historycznym. Brak opłat nie dotyczy usług dodatkowych, np. usługi przewodnickiej, które są płatne wg aktualnego cennika.
 7. Bilety ulgowe uprawniają do wstępu na zwiedzanie lub wydarzenia wyłącznie z ważnym dokumentem poświadczającym prawo do ulgi.
 8. Bilety zniżkowe z Kartą Dużej Rodziny można nabyć wyłącznie w Kasie biletowej.
 9. Dzieci w wieku do lat 7 są zwolnione z opłaty za zwiedzanie wystawy stałej i dworku „Milusin” wraz z ogrodem historycznym. Wejście dzieci do lat 7 na wystawę lub/i do dworku „Milusin” wraz z ogrodem historycznym wymaga uprzedniego pobrania bezpłatnego Biletu kontrolnego w Kasie biletowej lub w Sklepie internetowym. Zwolnienie z opłaty dla dzieci do lat 7 nie dotyczy oprowadzań z przewodnikiem po wystawie stałej na zasadzie „dołącz do grupy” ani innych wydarzeń odpłatnych.
 10. Regulaminy, szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń, cennik Biletów i usług (podane w polskich złotych) z uprawnieniami do ulg, dni i godziny otwarcia Muzeum, informacje dla osób z niepełnosprawnościami oraz dodatkowe informacje dla zwiedzających są dostępne na stronie internetowej Muzeum: muzeumpilsudski.pl, w Kasie biletowej lub pod numerem telefonu: 22 77 88 000.
 11. Dział Obsługi Odwiedzających jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00, telefon: 22 77 88 000, e-mail: [email protected].
 12. Sklep muzealny jest czynny w godzinach otwarcia Muzeum, telefon: 22 778 80 07, e-mail: [email protected]
 13. Zakup Biletu, Produktu lub korzystanie ze Sklepu internetowego i Systemu sprzedaży jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 14. Operatorem systemu płatności internetowych jest PayU S.A.

§ 3. Zasady zakupu Biletów i Produktów w Sklepie internetowym

 1. Muzeum zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości i ofercie Sklepu internetowego, dokonywania w nim zmian i modyfikacji bez konieczności wcześniejszego uprzedzania Kupujących i Użytkowników oraz do czasowego zawieszenia działalności Sklepu internetowego.
 2. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności do przeglądania Oferty Produktów niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową (typu np. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera) oraz skrzynka poczty elektronicznej z aktywnym adresem e-mail.
 3. Muzeum nie odpowiada za błędy w wyświetlaniu i działaniu Sklepu internetowego wynikające z problemów lub braków technicznych z przyczyn niezależnych od Muzeum lub z przyczyn leżących po stronie Kupującego (np. niestabilność połączenia internetowego, przerwy u dostawców usług teleinformatycznych, korzystanie z nieaktualnego oprogramowania lub wersji przeglądarki internetowej przez Kupującego).
 4. Muzeum zastrzega, że korzystanie ze Sklepu internetowego odbywa się na wyłączne ryzyko i koszt Kupującego. Muzeum nie gwarantuje, że korzystanie ze Sklepu internetowego będzie przebiegało bez błędów, wad czy przerw.
 5. Muzeum nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, które mogłyby wyniknąć z nieprawidłowego działania Sklepu internetowego lub jego czasowej niedostępności.
 6. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Kupujący ma możliwość zakupu Biletów (i usług związanych ze zwiedzaniem i wydarzeniami), Produktów, a także pobierania bezpłatnych Wejściówek na wydarzenia bezpłatne.
 7. Zakup Biletu lub Produktu oraz pobranie bezpłatnych Wejściówek w Sklepie internetowym można zrealizować:
  1. bez rejestracji (zakładania) Konta Użytkownika - każdy zakup wymaga osobnego podania danych niezbędnych do zakupu;
  2. z rejestracją (założeniem) Konta Użytkownika.
 8. Rejestracja Konta Użytkownika polega na jednorazowym wprowadzeniu przez Kupującego Danych Kupującego, niezbędnych do realizacji zakupów w Sklepie internetowym. Po zalogowaniu na konto Użytkownika, Dane Użytkownika zostają zapamiętane przez System sprzedaży, co skraca proces zakupowy przy kolejnych zakupach dzięki automatycznemu uzupełnianiu danych w formularzach. Użytkownik może również zapisać na swoim koncie Dane dostawy i Dane do faktur, dowolnie nimi zarządzać oraz przeglądać historię Zamówień.
 9. Użytkownik po rejestracji otrzymuje na adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem utworzenia Konta Użytkownika.
 10. Użytkownik ma możliwość samodzielnej wielokrotnej zmiany hasła, a także odzyskania hasła w przypadku jego zapomnienia lub utraty.
 11. Użytkownik może w dowolnym momencie zwrócić się do Muzeum o usunięcie Konta Użytkownika.
 12. Muzeum zastrzega sobie prawo do usuwania nieaktywnych Kont Użytkowników, tzn. Kont, na które nie logowano się co najmniej od 2 lat.
 13. Informacje o Ofercie biletowanej i Ofercie Produktów dostępnych w Sklepie internetowym oraz statusie realizacji Zamówienia można uzyskać w dni robocze w godzinach 9:00-17:00 pod adresem e-mail: [email protected] (Oferta biletowana) lub [email protected] (Oferta Produktów), bądź pod numerem telefonu:
  22 77 88 000.
 14. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin realizacji Zamówień lub/i kontaktu ze Sklepem internetowym, o czym poinformuje na stronie internetowej Muzeum www.muzeumpilsudski.pl.
 15. W celu dokonania zakupu w Sklepie internetowym, Kupujący składa Zamówienie. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący powinien wykonać kolejno następujące czynności:
  1. dodać Bilety na wybrane wydarzenie lub/i wybrane Produkty do Koszyka oraz wskazać ich ilości;
  2. wybrać sposób dostawy;
  3. zarejestrować Konto Użytkownika lub wybrać opcję zakupu bez Rejestracji;
  4. podać dane niezbędne do złożenia i realizacji Zamówienia, tj. Dane Kupującego, a w przypadku zakupu Produktu - dodatkowo Dane dostawy;
  5. w przypadku potrzeby otrzymania faktury za zakup (zawsze dla podmiotów gospodarczych), zaznaczyć opcję faktury i podać Dane do faktury;
  6. zaakceptować Regulamin;
  7. potwierdzić Zamówienie (wybór Biletów lub/i Produktów, sposobu dostawy, wartości całości Zamówienia) przyciskiem „Kupuję i płacę”;
  8. od momentu dodania pierwszej pozycji do Koszyka, Kupujący ma 30 minut na skompletowanie Zamówienia. Jeśli przed upływem tego czasu Kupujący nie zaakceptuje Zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę”, wszystkie pozycje dodane do Koszyka zostaną z niego automatycznie usunięte i proces trzeba będzie powtórzyć;
  9. po akceptacji Zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę”, Kupujący zostaje automatycznie przekierowany do strony internetowego systemu płatności oraz równocześnie wysyłana jest wiadomość (na adres e-mail podany w procesie składania Zamówienia) o utworzeniu Zamówienia oraz link do płatności;
  10. od chwili akceptacji Zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę” zaczyna odliczać się czas 30 minut, w którym Kupujący musi opłacić Zamówienie przez internetowy system płatności (po bezpośrednim przekierowaniu ze strony Sklepu internetowego lub korzystając z linku przesłanego w wiadomości e-mail);
  11. brak zapłaty przed upływem 30 minut od momentu akceptacji Zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę” spowoduje automatyczne anulowanie Zamówienia, a wybrane Bilety lub/i Produkty wrócą do Sklepu internetowego;
  12. po poprawnym opłaceniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez Muzeum z dołączonym Dokumentem sprzedaży (paragon internetowy lub faktura) w pliku PDF, a w przypadku zakupu Biletu – dodatkowo z załączonym Biletem elektronicznym w pliku PDF. Wiadomość z potwierdzeniem jest wysyłana w ciągu 30 minut od rejestracji płatności przez Muzeum.
 16. W przypadku pobierania za pośrednictwem Sklepu internetowego bezpłatnych Wejściówek na wydarzenia bezpłatne, bezpośrednio po akceptacji Zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę”, na adres e-mail Kupującego podany w procesie składania Zamówienia, wysyłana jest wiadomość z załączoną bezpłatną Wejściówką (w formie Biletu elektronicznego
  w pliku PDF).
 17. Po otrzymaniu Biletu lub bezpłatnej Wejściówki, należy niezwłocznie zweryfikować poprawność i zgodność Biletu: rodzaju wydarzenia, jego daty i godziny, a w przypadku niezgodności w którymkolwiek z ww. punktów, niezwłocznie skontaktować się z Działem Obsługi Odwiedzających.
 18. W przypadku stwierdzenia nieotrzymania we wskazanym czasie wiadomości zawierającej Dokument sprzedaży, opłacony Bilet lub bezpłatną Wejściówkę, bądź link do wydarzenia online, należy w pierwszej kolejności sprawdzić folder SPAM i inne smart foldery w skrzynce e-mail wskazanej w procesie zakupu. Jeżeli brak wiadomości w każdym z wymienionych folderów, należy niezwłocznie skontaktować się z Działem Obsługi Odwiedzających: [email protected] (dla Oferty biletowanej) lub ze Sklepem internetowym: [email protected] (dla Oferty Produktów).
 19. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta przyciskiem „Kupuję i płacę” (wybór Biletów lub/i Produktów, sposobu dostawy, wartości całości Zamówienia), stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta w formie wiadomości e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Muzeum. Po zawarciu Umowy sprzedaży Klient nie może dokonywać zmian w Zamówieniu.
 20. Zamówienia Produktów są realizowane przez Sklep internetowy w dni robocze w godzinach 9:00-17:00. Opłacone Zamówienie jest kierowane do realizacji (tj. kompletowania, pakowania i wysyłki) w ciągu kolejnych 5 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto Muzeum.
 21. Jeżeli z nieprzewidzianych przyczyn termin realizacji Zamówienia uległby wydłużeniu, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym i indywidualnie ustali realny termin realizacji Zamówienia, bądź rezygnację z Zamówienia i zwrot wniesionej opłaty.
 22. W przypadku braku możliwości realizacji całości Zamówienia, Sklep internetowy niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego, anuluje Zamówienie i w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto Muzeum zwróci wniesioną opłatę.
 23. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie Zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji. Kupujący ma następujące możliwości:
  1. częściowa realizacja Zamówienia obejmująca wyłącznie dostępne Produkty i odpowiedni częściowy zwrot wniesionej opłaty;
  2. anulowanie całości Zamówienia i zwrot wniesionej opłaty.
 24. Sklep internetowy realizuje wyłącznie Zamówienia na Produkty o wadze do 10 kg. Zamówienia powyżej tej wagi są traktowane jako niestandardowe.
 25. Zamówienie niestandardowe to w szczególności zamówienie ponadgabarytowe, o wadze przekraczającej 10 kg, na dużą ilość Produktów, wymagające specjalnego opakowania lub osobnej wyceny kosztów dostawy. Zamówienia niestandardowe nie są obsługiwane za pośrednictwem Sklepu internetowego. Można je zgłaszać wyłącznie bezpośrednio na adres e-mail: [email protected]. Sprzedawca indywidualnie potwierdzi możliwość realizacji Zamówienia oraz ustali warunki i termin płatności, a także sposób i termin dostawy.
 26. Zamówienia niestandardowe należy opłacić w sposób i w terminie określonym przez pracownika Działu Obsługi Odwiedzających.
 27. W przypadku dokonania przez Kupującego w Sklepie internetowym zakupu obejmującego Zamówienie niestandardowe, którego Sprzedawca nie będzie w stanie zrealizować lub dostarczyć, Sprzedawca anuluje zamówienie i zwróci Kupującemu wniesioną opłatę w całości.
 28. Faktury, faktury korygujące i paragony internetowe (niefiskalne) dokumentujące zakup w Sklepie internetowym, wysyłane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.
 29. Jeśli potrzeba wystawienia faktury została zgłoszona w terminie późniejszym niż moment zakupu, Muzeum wystawi fakturę na zasadach i w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 30. Obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie poprawności wprowadzanych Danych. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania w procesie zakupu nieprawidłowych lub nieprawdziwych Danych.
 31. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
 32. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych lub niepełnych danych.
 33. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 34. Produkty prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§ 4. Zasady rezerwacji i sprzedaży Biletów na zwiedzanie wystawy stałej, dworku „Milusin”
wraz z ogrodem historycznym oraz na wydarzenia stacjonarne i online płatne i bezpłatne

 1. Bilety indywidualne obowiązują dla zwiedzających indywidualnych oraz grup zorganizowanych do 9 osób i dotyczą zwiedzania oraz płatnych wydarzeń stacjonarnych i online.
 2. Bilety grupowe obowiązują dla grup zorganizowanych od 10 osób i dotyczą zwiedzania samodzielnego wystawy stałej oraz zwiedzania z przewodnikiem na wyłączność wystawy stałej lub/i dworku „Milusin” wraz z ogrodem historycznym.
 3. Bilety łączone obowiązują dla zwiedzających indywidualnych oraz grup zorganizowanych do 9 osób. Obejmują oprowadzanie po dworku „Milusin” wraz z ogrodem historycznym na zasadzie „dołącz do grupy” w dniu i o godzinie wskazanej na Bilecie oraz wstęp na wystawę stałą i zwiedzanie samodzielne przez cały dzień w godzinach otwarcia wystawy.
 4. Oferta promocyjna łączona (wystawa stała + dworek „Milusin”), tj. zamówienie jednoczesnego zwiedzania z przewodnikiem na wyłączność wystawy stałej i dworku „Milusin” wraz z ogrodem historycznym, umożliwia zakup Biletów w promocyjnej cenie. Oferta promocyjna jest dostępna wyłącznie poprzez kontakt z Działem Obsługi Odwiedzających (brak dostępności w Sklepie internetowym i w Kasie).
 5. Na wydarzenia bezpłatne obowiązują bezpłatne Bilety (Wejściówki). Jedna osoba może pobrać maksymalnie dwie Wejściówki na wydarzenie bezpłatne stacjonarne oraz jedną Wejściówkę na wydarzenie bezpłatne online.
 6. Zakup Biletów jest możliwy - pod warunkiem ich dostępności - w Kasie biletowej, przez Sklep internetowy lub w drodze rezerwacji e-mailowej za pośrednictwem Działu Obsługi Odwiedzających. Muzeum zastrzega sobie prawo do swobodnego zarządzania dostępnością Biletów na poszczególne wydarzenia w różnych kanałach sprzedaży, tj. online w Sklepie, w Kasie w drodze rezerwacji e-mailowej.
 7. Brak dostępności Biletów w Sklepie internetowym nie jest równoznaczny z brakiem Biletów w Kasie biletowej.
 8. Zakup Biletów lub pobranie Wejściówek na zwiedzanie samodzielne i wydarzenia stacjonarne poprzez Sklep internetowy są możliwe - pod warunkiem ich dostępności - najpóźniej na 90 minut przed rozpoczęciem zwiedzania. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zamknięcia dystrybucji Biletów/Wejściówek, jeśli wymaga tego charakter wydarzenia.
 9. Zakup Biletów lub pobranie Wejściówek na wydarzenia online poprzez Sklep internetowy są możliwe – pod warunkiem ich dostępności – najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zamknięcia dystrybucji Biletów/Wejściówek, jeśli wymaga tego charakter wydarzenia.
 10. Bilety kupowane poprzez Sklep internetowy należy opłacić zgodnie z zasadami opisanymi w  3.
 11. W przypadku zakupu Biletów w drodze rezerwacji e-mailowej za pośrednictwem Działu Obsługi Odwiedzających, zarezerwowane bilety należy opłacić w terminie wskazanym przez Muzeum:
  1. poprzez system płatności internetowych po otrzymaniu linku do płatności na adres
   e-mail podany w procesie rezerwacji lub
  2. przelewem na numer rachunku bankowego Muzeum, po wcześniejszym potwierdzeniu takiej możliwości przez Muzeum.
 12. Brak zapłaty we wskazanych w ustępach 10 i 11 terminach, spowodowuje automatyczne anulowanie Zamówienia i powrót Biletów do puli wolnych miejsc.
 13. Potrzebę wystawienia faktury należy zgłosić przed dokonaniem zakupu Biletów w Kasie lub w formularzu zakupu w Sklepie internetowym, bądź przed dokonaniem płatności na etapie dokonywania rezerwacji e-mailowej.
 14. Jeśli potrzeba wystawienia faktury została zgłoszona w terminie późniejszym niż moment zakupu, Muzeum wystawi fakturę na zasadach i w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 15. Faktury, faktury korygujące i inne dokumenty sprzedaży są dostarczane drogą elektroniczną na wskazany w procesie rezerwacji adres e-mail.
 16. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty za zrealizowane usługi, Muzeum będzie naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie.
 17. Nie ma możliwości wystawienia faktury dla podmiotu gospodarczego do paragonu fiskalnego, na którym nie zamieszczono NIP tego podmiotu. NIP musi zostać podany przed realizacją sprzedaży.
 18. Obowiązkiem Kupującego lub/i rezerwującego jest sprawdzenie poprawności wprowadzanych Danych. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania w procesie rezerwacji lub zakupu nieprawidłowych lub nieprawdziwych Danych Kupującego lub/i rezerwującego.
 19. Rezerwacja uzyskuje status potwierdzonej po otrzymaniu przez Muzeum płatności przed upływem wyznaczonego terminu i we wskazanej formie.
 20. W ciągu 30 minut po otrzymaniu/rejestracji płatności lub pobraniu bezpłatnych Biletów (Wejściówek), System Sprzedaży generuje Bilety elektroniczne, które są wysyłane jako plik PDF na adres e-mail podany w procesie zakupu lub rezerwacji. W tej samej wiadomości wysyłany jest również w pliku PDF Dokument sprzedaży, tj. paragon internetowy lub faktura, z zastrzeżeniem ust. 14.
 21. W przypadku wydarzeń online, po otrzymaniu płatności lub pobraniu bezpłatnych Biletów (Wejściówek), na adres e-mail podany w procesie zakupu lub rezerwacji zostanie wysłana dodatkowa wiadomość zawierająca link z dostępem do wydarzenia oraz informacje organizacyjne na temat wymaganego sprzętu, sposobu połączenia i dodatkowych materiałów niezbędnych do uczestnictwa w wydarzeniu. Wiadomość zawierająca link z dostępem do wydarzenia zostanie wysłana najpóźniej na 24 godziny przed terminem wydarzenia.
 22. W przypadku stwierdzenia nieotrzymania wiadomości e-mailowej zawierającej opłacony Bilet i Dokument sprzedaży lub bezpłatną Wejściówkę, bądź link z dostępem do wydarzenia online, należy w pierwszej kolejności sprawdzić folder SPAM i inne smart foldery w skrzynce e-mail wskazanej w procesie zakupu lub rezerwacji. Jeżeli brak wiadomości e-mail w każdym z wymienionych folderów, należy niezwłocznie skontaktować się z Działem Obsługi Odwiedzających.
 23. Po otrzymaniu Biletu lub bezpłatnej Wejściówki, należy niezwłocznie zweryfikować poprawność i zgodność Biletu: rodzaju wydarzenia, jego daty i godziny, a w przypadku niezgodności w którymkolwiek z ww. punktów, niezwłocznie skontaktować się z Działem Obsługi Odwiedzających.
 24. Bilety na zwiedzanie i wydarzenia stacjonarne należy okazać pracownikowi Muzeum w formie papierowego wydruku lub w formie elektronicznej na wyświetlaczu urządzenia mobilnego (np. telefonu) przed rozpoczęciem zwiedzania lub wydarzenia.

§ 5. Zasady rezerwacji usługi zwiedzania z przewodnikiem na wyłączność 

 1. Usługa zwiedzania z przewodnikiem na wyłączność dotyczy wystawy stałej lub/i dworku „Milusin” wraz ogrodem historycznym. Usługa nie jest wliczona w cenę Biletu i wymaga rezerwacji i opłacenia.
 2. Usługa zwiedzania z przewodnikiem nie jest świadczona dla grup przedszkolnych i klas
  1 – 3 szkół podstawowych. Dla klas 4 – 6 szkół podstawowych usługa jest świadczona wyłącznie przez przewodników-edukatorów. Rekomendowaną formą poznawania Muzeum dla grup ze szkół i przedszkoli są zajęcia edukacyjne w ramach Oferty edukacyjnej Muzeum.
 3. Maksymalna liczba zwiedzających w grupie oprowadzanej przez przewodnika wynosi 15 osób. Grupy liczące więcej niż 15 osób będą dzielone na mniejsze.
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmniejszenia maksymalnej liczby osób w grupie w sytuacji ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii lub w innych sytuacjach szczególnych. Aktualne informacje dot. maksymalnej liczby osób w grupie znajdują się na stronie internetowej Muzeum.
 5. Do oprowadzania po wystawie stałej, dworku „Milusin” i ogrodzie historycznym upoważnieni są wyłącznie przewodnicy, którzy ukończyli kurs przewodnicki przeprowadzony przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, otrzymali certyfikat, legitymują się identyfikatorem wydanym przez Muzeum.
 6. Osoba oprowadzająca grupę i nieposiadająca identyfikatora wydanego przez Muzeum, zostanie wyproszona z terenu Muzeum.
 7. Usługę zwiedzania z przewodnikiem na wyłączność można:
  1. wykupić w Sklepie internetowym lub zamówić kontaktując się z Działem Obsługi Odwiedzających poprzez adres e-mail: [email protected] (informacje telefoniczne o usłudze pod numerem: 22 77 88 000); usługa jest świadczona na następujących zasadach:
   1. Koszt usługi zwiedzania z przewodnikiem na wyłączność określony jest w cenniku znajdującym się na stronie internetowej Muzeum.
   2. Zamówienie usługi zwiedzania z przewodnikiem na wyłączność jest możliwe pod warunkiem dostępności przewodnika, najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem zwiedzania. Muzeum umożliwia zamówienie usługi bez zachowania ww. minimalnego terminu wyłącznie poprzez kontakt na adres e-mail: [email protected], pod warunkiem potwierdzenia przez Dział Obsługi Odwiedzających dostępności usługi w wybranym przez Kupującego terminie oraz dokonania przez Kupującego opłaty w sposób i w terminie wskazanym przez Muzeum.
   3. Zwiedzanie z przewodnikiem na wyłączność odbywa się w języku polskim. Oprowadzanie w innym języku uzależnione jest od dostępności przewodnika.
   4. Płatności za usługę zwiedzania z przewodnikiem na wyłączność należy dokonać w terminie wskazanym przez Muzeum, poprzez system płatności internetowych po otrzymaniu linku do płatności na adres e-mail wskazany w procesie Zamówienia lub w inny wskazany przez Muzeum sposób.
   5. W przypadku spóźnienia grupy na zwiedzanie z przewodnikiem zamówionym za pośrednictwem Muzeum, zwiedzanie:
    • ulega skróceniu o czas spóźnienia - w przypadku wystawy stałej przy spóźnieniu do 60 minut, w przypadku ogrodu historycznego przy spóźnieniu do 30 minut, w przypadku zwiedzania dworku Milusin wraz z ogrodem historycznym: przy spóźnieniu do 45 minut (zwiedzanie powyżej jednej godziny), przy spóźnieniu do 15 minut (zwiedzanie do jednej godziny);
    • ulega anulowaniu - w przypadku wystawy stałej przy spóźnieniu powyżej 60 minut (grupa może zwiedzić wystawę stałą samodzielnie lub z wykorzystaniem audioprzewodników pod warunkiem ich dostępności), w przypadku ogrodu historycznego przy spóźnieniu powyżej 30 minut, w przypadku zwiedzania dworku Milusin wraz z ogrodem historycznym: przy spóźnieniu powyżej 45 minut (zwiedzanie powyżej jednej godziny), przy spóźnieniu powyżej 15 minut (zwiedzanie do jednej godziny).
   6. W przypadku niestawienia się lub dłuższego spóźnienia (powyżej 15 minut) przewodnika zamówionego za pośrednictwem Muzeum, zwiedzający mogą:
    • w przypadku wystawy stałej - zwiedzić wystawę samodzielnie, z wykorzystaniem audioprzewodników pod warunkiem dostępności wolnych miejsc oraz ubiegać się o zwrot kosztu usługi zwiedzania z przewodnikiem (bez możliwości zwrotu kosztów Biletów wstępu na wystawę) lub zrezygnować ze zwiedzania i ubiegać się o zwrot opłaty za Bilety i usługę przewodnicką;
    • w przypadku dworku „Milusin” wraz z ogrodem historycznym - ubiegać się o zwrot opłaty za Bilety i usługę przewodnicką.
  2. zamówić kontaktując się bezpośrednio z certyfikowanymi przewodnikami, których lista dostępna jest na stronie internetowej Muzeum; usługa jest świadczona na następujących zasadach:
   1. Koszt usługi zwiedzania z przewodnikiem zamawianej bezpośrednio u certyfikowanego przewodnika ustalany jest bezpośrednio z przewodnikiem i Muzeum nie ma wpływu na jego wysokość.
   2. W przypadku spóźnienia na zwiedzanie z przewodnikiem zamówionym bezpośrednio u certyfikowanego przewodnika, przebieg i czas oprowadzania przewodnik ustala z pracownikiem Działu Obsługi Odwiedzających.
   3. Grupa powyżej 5 osób (nie wliczając przewodnika) może być oprowadzana jedynie z użyciem sprzętu do oprowadzania zorganizowanego - tzw. zestaw tourguide. Przewodnik certyfikowany może wejść do Muzeum z własnym sprzętem. Muzeum udostępnia zestaw tourguide po dokonaniu uprzedniej rezerwacji w Dziale Obsługi Odwiedzających i uiszczeniu opłaty podanej w cenniku za zestaw tourguide dla wszystkich osób w grupie;
   4. W przypadku oprowadzania grupy powyżej 5 osób przewodnik lub organizator grupy zobowiązany jest do: poinformowania o wizycie Działu Obsługi Odwiedzających na minimum 3 dni robocze przed wizytą, sprawdzenia dostępności zestawów tourguide, zarezerwowania oraz uiszczeniu opłaty za zestaw tourguide (w przypadku korzystania ze sprzętu Muzeum podczas wizyty).
   5. Grupa zobowiązana jest do uprzedniej rezerwacji terminu zwiedzania zgodnie z harmonogramem zwiedzania oraz zakupu Biletów lub pobrania bezpłatnych Biletów (Wejściówek) zgodnie z Regulaminem.
 8. Używanie zestawów głośnomówiących podczas oprowadzania po wystawie stałej lub/i dworku „Milusin”, ogrodzie historycznym lub wystawach czasowych jest zabronione.

§ 6. Koszty, sposoby i terminy Dostawy

 1. Bilety i bezpłatne Wejściówki zakupione/pobrane za pośrednictwem Sklepu internetowego, bądź za pośrednictwem Działu Obsługi Odwiedzających są dostarczane wyłącznie w formie Biletu elektronicznego w wiadomości e-mail.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty Dostawy Produktu są wskazywane i automatycznie doliczane do Zamówienia w procesie zakupu na stronie Sklepu internetowego, bądź w korespondencji e-mail, w przypadku Zamówień niestandardowych.
 3. Koszty Dostawy mogą się różnić w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu Dostawy.
 4. Sposoby i ceny Dostawy są podane na stronie Sklepu internetowego bilety.muzeumpilsudski.pl.
 5. Sprzedawca może oferować kilka różnych lub tylko jeden sposób dostawy w zależności od Produktu.
 6. Sprzedawca nie dopuszcza Dostawy za pobraniem.
 7. Koszt Dostawy jest określany dla całego Zamówienia, na które może składać się kilka Produktów. Złożenie kilku osobnych Zamówień wymaga każdorazowo osobnej opłaty za Dostawę.
 8. Sprzedawca zapewnia Klientowi dostawę Produktu z wykorzystaniem firm kurierskich.
 9. Sprzedawca dostarcza Zamówienia wyłącznie na terytorium Polski i nie realizuje Zamówień z Dostawą poza granice kraju. W przypadku złożenia Zamówienia z Dostawą poza granice Polski, Sprzedawca anuluje Zamówienie i zwróci Kupującemu wpłacone środki w całości.
 10. Termin realizacji Zamówienia przez Muzeum nie obejmuje czasu niezbędnego na Dostawę Przesyłki do Klienta/Odbiorcy przez kuriera.
 11. Sprawdzenie stanu Przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi internetowemu rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
 12. W przypadku zwrotu Przesyłki do Sprzedawcy (zgodnie z regulaminem firmy kurierskiej) z powodu niepodjęcia Przesyłki przez Odbiorcę lub podania przez Kupującego błędnych/niepełnych Danych dostawy, Kupujący jest obowiązany opłacić dodatkowy koszt ponownej Dostawy na zasadach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą. Jeżeli Kupujący nie opłaci ponownej Dostawy w ciągu 5 dni od momentu otrzymania linku do płatności lub danych do przelewu, Zamówienie zostanie anulowane, a Sprzedawca zwróci Kupującemu wyłącznie opłatę za Produkty pomniejszoną o koszt pierwszej Dostawy i koszt zwrotu do Muzeum (wg cennika firmy kurierskiej).
 13. Niedostarczenie Przesyłki z powodu podania przez Kupującego błędnych lub niepełnych Danych dostawy nie stanowi podstawy do reklamacji ani zwrotu kosztów Dostawy.
 14. W przypadku, gdy Zamówienie zostanie nieprawidłowo skompletowane z winy Sprzedawcy, Sprzedawca odbierze od Kupującego niewłaściwy Produkt oraz wyśle właściwy Produkt na swój koszt.

§ 7. Zwroty Biletów, usług powiązanych z wydarzeniami i reklamacje

 1. Osobie będącej Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, która zakupiła Bilety przez Sklep internetowy lub w drodze rezerwacji e-mail (Umowa sprzedaży zawarta na odległość) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 (podstawa prawna: art. 38 pkt 12 tej ustawy).
 2. Zwrot Biletów indywidualnych na zwiedzanie samodzielne, zestawu tourguide oraz Biletów na wydarzenia stacjonarne i online jest możliwy nie później niż na 3 dni przed oznaczoną na Bilecie datą zwiedzania lub wydarzenia. Uiszczona opłata podlega zwrotowi w całości. Bilety na zwiedzanie samodzielne indywidualne oraz Bilety na
  wydarzenia - zakupione na mniej niż 3 dni przed oznaczoną na Bilecie datą zwiedzania lub wydarzenia - nie podlegają zwrotowi.
 3. Zwrot Biletów grupowych jest możliwy najpóźniej w dniu zwiedzania przed godziną wskazaną na Bilecie.
 4. Rezygnacja z zakupionej za pośrednictwem Muzeum usługi przewodnickiej jest możliwa nie później niż na 5 dni przed ustaloną datą usługi. Uiszczona opłata za usługę podlega zwrotowi w całości. W przypadku rezygnacji z zakupionej usługi przewodnickiej na mniej niż 5 dni przed ustaloną datą usługi, uiszczona opłata za usługę nie podlega zwrotowi.
 5. Rezygnacja z zakupionej oferty promocyjnej łączonej (wystawa stała + dworek) jest możliwa wyłącznie w odniesieniu do całości oferty, w terminach wskazanych w ust. 3 i 4 powyżej.
 6. Rezygnacja z zakupionej usługi edukacyjnej jest możliwa nie później niż na 5 dni przed ustalonym dniem świadczenia usługi edukacyjnej. Uiszczona opłata za usługę podlega zwrotowi w całości. W przypadku rezygnacji z zakupionej usługi edukacyjnej na mniej niż 5 dni przed ustaloną datą usługi, uiszczona opłata za usługę nie podlega zwrotowi.
 7. Zwroty i rezygnacje należy zgłaszać poprzez adres e-mail: [email protected]. Wniosek o zwrot opłaty powinien zawierać co najmniej następujące informacje: numer rezerwacji lub Zamówienia, nazwa wydarzenia, data i godzina zwiedzania lub usługi, liczba zwracanych Biletów, numer Dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury).
 8. W przypadku bezpłatnego zwiedzania oraz bezpłatnych wydarzeń stacjonarnych i wydarzeń online, zwrot bezpłatnych Wejściówek jest możliwy do momentu rozpoczęcia wydarzenia.
 9. W przypadku opłat dokonanych przelewem lub przez system płatności elektronicznych, zwroty będą dokonywane na numer rachunku, z którego została dokonana wpłata, w terminie 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zwrotu lub rezygnacji przez Dział Obsługi Odwiedzających.
 10. W przypadku opłat dokonanych w Kasie biletowej, w celu uzyskania zwrotu należy zgłosić się, z zachowaniem terminów określonych w ust. 2, 3, 4 i 6 powyżej, do Kasy, zwrócić Bilet i okazać oryginał Dowodu zakupu (w przypadku sprzedaży potwierdzonej paragonem fiskalnym).
 11. W uzasadnionych przypadkach, Muzeum zastrzega sobie możliwość zmiany form i zasad rezerwacji, a także prawo do odwołania wydarzenia.
 12. W przypadku odwołania wydarzenia przez Muzeum, zwrotowi podlegają wszystkie wniesione opłaty w całości.
 13. Przy zakupie lub rezerwacji Biletów na tę samą datę zarówno na zwiedzanie, jak i inne wydarzenia z oferty Muzeum, należy wziąć pod uwagę godziny ich rozpoczęcia i czas trwania/zwiedzania, aby uniknąć kolizji terminów. Zaplanowanie wizyty w sposób powodujący kolizję terminów, nie stanowi podstawy do reklamacji ani zwrotu wniesionych opłat za bilety lub/i usługi dodatkowe.
 14. Brak dostępności audioprzewodnika lub niedziałający audioprzewodnik nie stanowi podstawy do reklamacji ani zwrotu opłaty za zwiedzanie lub/i usługi dodatkowe.
 15. W uzasadnionych przypadkach Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania zamówionej usługi dodatkowej (np. przewodnickiej, edukacyjnej). W takim przypadku wniesiona opłata podlega zwrotowi w całości.
 16. Niekorzystne warunki atmosferyczne podczas wydarzenia, które odbywa się na zewnątrz, nie stanowią podstawy do reklamacji ani zwrotu wniesionej opłaty, chyba że wydarzenie zostanie odwołane przez Muzeum.
 17. W przypadku odwołania przez Muzeum wydarzenia, z uwagi na warunki atmosferyczne zagrażające bezpieczeństwu zwiedzających lub/i ekspozycji w dworku (np. burza, zbyt duże błoto, głęboki śnieg), wniesiona opłata za zwiedzanie lub/i usługi dodatkowe (np. opłata za usługę przewodnicką) podlega zwrotowi w całości.
 18. Nieodpowiedni ubiór niedostosowany do warunków atmosferycznych, w szczególności nieodpowiednie obuwie utrudniające poruszanie się po części historycznej kompleksu muzealnego, nie stanowi podstawy do reklamacji ani zwrotu opłaty za zwiedzanie lub/i usługi dodatkowe.
 19. Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Muzeum należy zgłaszać w formie pisemnej, dostarczając je osobiście lub wysyłając na adres siedziby Muzeum lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]. Reklamacje można składać w  terminie 14 dni od momentu zakupu lub daty wydarzenia, którego dotyczy reklamacja. Muzeum rozpatrzy reklamacje i udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia reklamacji przez Dział Obsługi Odwiedzających.

§ 8. Reklamacja Produktu

 1. Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) określają powszechnie obowiązujące przepisami prawa, w tym w szczególności  Kodeks Cywilny.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.
 3. Reklamacje Produktu należy zgłaszać w formie pisemnej dostarczając je osobiście lub wysyłając na adres siedziby Muzeum lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: numer Dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury), numer Zamówienia (dla zakupów dokonanych w Sklepie internetowym), adres e-mail do kontaktu, informację jakiego Produktu dotyczy reklamacja oraz opis i datę wystąpienia wady. Składając reklamację Kupujący może skorzystać z Formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest do tego zobowiązany.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty potwierdzenia jej otrzymania przez Muzeum. Brak odpowiedzi Sprzedawcy na reklamację w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 5. Klient, który zgłasza reklamację Produktu, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres Sprzedawcy, tj.: Aleja Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek i dołączyć Dowód zakupu (oryginał paragonu w przypadku sprzedaży dokumentowanej paragonem fiskalnym). Muzeum nie odbiera przesyłek za pobraniem.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwróci Klientowi koszt odesłania do Muzeum reklamowanego Produktu (wysokość poniesionego przez Klienta kosztu musi być udokumentowana i powinna być adekwatna do zawartości przesyłki; rekomenduje się nadanie przesyłki ekonomicznej). Kwota zostanie zwrócona przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta. W przypadku braku udokumentowania kwoty poniesionej przez Klienta w związku z odesłaniem towaru do Muzeum, zwrócona zostanie kwota do wysokości najniższej opłaty za Dostawę towarów dostępnej w ofercie operatora publicznego.
 7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.
 8. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta – Sprzedawca dokona wymiany reklamowanego Produktu na pełnowartościowy i wyśle Produkt do Klienta na własny koszt. W przypadku możliwości naprawy reklamowanego Produktu - o ile Klient zażądał takiej naprawy -Sprzedawca dokona naprawy Produktu i odeśle Produkt do Klienta na własny koszt. Jeżeli w danym przypadku nie będzie obiektywnej możliwości naprawy lub wymiany Produktu, Klient może odstąpić od Umowy, a Sprzedawca zwróci Klientowi całkowity koszt zakupu reklamowanego Produktu w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta. Klient, który nie skorzysta z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, może domagać się obniżenia ceny Produktu przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie Produktu w chwili zawarcia Umowy sprzedaży. Opis wady jawnej Produktu będzie każdorazowo zamieszczony na stronie Sklepu internetowego lub wskazany w momencie zakupu w Sklepie muzealnym.
 10. Muzeum nie udziela gwarancji na Produkt.
 11. Jeżeli Klient będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zażąda wymiany Produktu lub usunięcia wady Produktu albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena Produktu ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca żądanie to uznał za uzasadnione.
 12. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktów przez
  Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§ 9. Zwroty i prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu

 1. Produkt zakupiony w Sklepie muzealnym nie podlega zwrotowi.
 2. Przy zakupie Produktu na odległość (w Sklepie internetowym lub e-mailowo za pośrednictwem Działu Obsługi Odwiedzających) Kupujący może zrezygnować z Zamówienia, jeśli składające się na nie Produkty nie zostały jeszcze przekazane do Dostawy, kontaktując się z Muzeum telefonicznie na numer tel.: 22 77 88 000 lub
  e-mailowo na adres: [email protected]. W takim przypadku Kupującemu przysługuje zwrot zapłaconej kwoty w całości. W przypadku, gdy Produkty zostały już przekazane do Dostawy, koszt Dostawy zostanie potrącony z kwoty podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta.
 3. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem, że Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi koszty zwrotu Produktu do Sprzedającego.
 4. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w wypadku umów wymienionych w przywołanym przepisie – w tym umów, których przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wystarczy wysłanie do Sprzedawcy przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone
  e-mailowo na adres: [email protected]. Oświadczenie powinno zawierać: imię i nazwisko Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury), numer Zamówienia, datę sprzedaży, nazwę i ilość zwracanego Produktu, dane do kontaktu (co najmniej adres e-mail). Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wykonując prawo odstąpienia może skorzystać z Formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik do 2 do Regulaminu, ale nie jest do tego zobowiązany.
 6. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość rozpoczyna się w momencie doręczenia przesyłki do Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta/Odbiorcy.
 7. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 9. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży na odległość, zwrócić na swój koszt Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu Sprzedawcy przed jego upływem.
 10. Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu zwrócić Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego przy zakupie Produktu płatności (w tym koszt Dostawy Produktu opłacony przez Kupującego przy zakupie Produktu). Zwrot nastąpi w takiej samej formie, w jakiej dokonano płatności za Produkt. Jeżeli Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę sposób dostarczenia tego Produktu, Sprzedawca zwróci Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta koszt Dostawy w wysokości najniższego oferowanego przez Sprzedawcę sposobu dostarczenia tego Produktu..
 11. Zwracany Produkt musi być kompletny i niezmieniony. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego Przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi Przesyłkami.

§ 10. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1  i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacja usługi jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, adres: Aleja Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować wsprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]
 3. dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w celu:
  1. związanym z korzystaniem przez użytkowników z Systemu sprzedaży to jest w celu przygotowania i realizacji rezerwacji lub/i sprzedaży w szczególności Biletów, Wejściówek, usług przewodnickich, Produktów,
  2. związanym z rezerwacją i sprzedażą Biletów i Produktów w Kasie i poprzez Dział Obsługi Odwiedzających to jest w celu przygotowania i realizacji rezerwacji lub/i sprzedaży w szczególności biletów, wejściówek, usług przewodnickich, produktów,
  3. przesyłanie oferty edukacyjnej, newslettera, treści marketingowych i handlowych,
  4. realizacji procesu reklamacji,
  5. realizacja procesu zwrotu,
  6. dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  7. prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych.
 4. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
  3. 6 ust. 1 lit. c ) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. 6 ust. 1 lit f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 5. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 6. administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 7. kopia danych osobowych dostępna jest w siedzibie administratora;
 8. dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji usługi, następnie do czasu upływu terminów przedawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo przez czas wymagany przepisami prawa. Termin przechowywania danych może być każdorazowo wydłużony, jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane osobowe pobrane na podstawie zgody - do momentu wycofania zgody;
 9. osobom korzystającym z usługi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wycofania zgody oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usług przez Muzeum. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji usługi;
 11. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o przekazane dane osobowe.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Muzeum: muzeumpilsudski.pl/zaplanuj-wizyte.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy dla danego wydarzenia lub grupy wydarzeń istnieje odrębny regulamin, jego postanowienia mają pierwszeństwo przed Regulaminem rezerwacji oraz sprzedaży oferty Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Muzeum. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 09 października 2023 r.

Załączniki:

 1. Formularz reklamacyjny
 2. Formularz odstąpienia od umowy