Zdjęcie przedstawia budynek główny Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w słoneczną pogodę. Budynek ma nowoczesne kształty i jest otoczony lasem. Do głównego wejścia prowadzi szeroka aleja wysypana żwirem.

Regulamin zwiedzania oraz uczestnictwa w wydarzeniach stacjonarnych i online organizowanych przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

 

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (dalej Muzeum) z siedzibą w Sulejówku (05-070), Aleja Piłsudskiego 29, stanowi kompleks składający się z budynku głównego, ogrodu historycznego wraz z dworkiem „Milusin” i „Drewniakiem” oraz Willi Bzów.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zwiedzania wystaw oraz dworku „Milusin” i ogrodu historycznego, a także zasady zachowania na terenie kompleksu muzealnego i uczestnictwa w wydarzeniach znajdujących się w ofercie Muzeum, odbywających się stacjonarnie oraz online.
 3. Zasady rezerwacji i sprzedaży oferty Muzeum określa Regulamin rezerwacji i sprzedaży oferty Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
 4. Informacje dotyczące oferty Muzeum:
  1. Wystawa stała - wystawa poświęcona życiu i działalności Józefa Piłsudskiego, znajdująca się w budynku głównym Muzeum; 
  2. Dworek „Milusin” – zabytkowy dom rodzinny Józefa Piłsudskiego;
  3. Ogród historyczny – ogród, na którego terenie mieści się dworek „Milusin”
   i „Drewniak”, zachowany na wzór ogrodu z czasów Józefa Piłsudskiego. „Drewniak” nie jest obiektem dopuszczonym do zwiedzania;
  4. Willa Bzów – miejsce wystaw czasowych oraz działań skierowanych do społeczności lokalnej;
  5. Wydarzenia stacjonarne - wydarzenia organizowane przez Muzeum;
  6. Wydarzenia online – wydarzenia organizowane przez Muzeum odbywające się w internecie za pośrednictwem m. in. internetowych platform komunikacyjnych, platform do wideokonferencji, mediów społecznościowych i in.;
  7. Oferta edukacyjna - zajęcia przeznaczone dla grup przedszkolnych i szkolnych. Szczegóły dotyczące oferty edukacyjnej znajdują się na stronie internetowej Muzeum w zakładce „Edukacja”;
  8. Wystawy czasowe – wystawy własne Muzeum lub wystawy obce organizowane na terenie kompleksu muzealnego (w budynkach lub na wolnym powietrzu) i ograniczone w czasie.
 5. Wstęp do budynku głównego jest nieodpłatny i nie wymaga posiadania biletu. Wstęp na wystawę stałą, do dworku „Milusin” i ogrodu historycznego jest odpłatny i wymaga posiadania biletu. Wydarzenia stacjonarne i online mogą być odpłatne lub nieodpłatne. Informacja o odpłatności poszczególnych wydarzeń znajduje się na stronie internetowej Muzeum.
 6. Wstęp na wystawy czasowe może być biletowany lub niebiletowany, płatny lub bezpłatny. Informacja o formule udostępniania, sposobach zwiedzania i odpłatności poszczególnych wystaw czasowych znajduje się na stronie internetowej Muzeum.
 7. Środa jest dniem nieodpłatnego zwiedzania wystawy stałej i dworku „Milusin” wraz z ogrodem historycznym. Brak opłat nie dotyczy usług dodatkowych, np. usługi przewodnickiej, które są płatne wg aktualnego cennika.
 8. Bilety ulgowe uprawniają do wstępu na zwiedzanie lub wydarzenia wyłącznie z ważnym dokumentem poświadczającym prawo do ulgi.
 9. Regulaminy, szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń, cennik biletów i usług (w polskich złotych) wraz z uprawnieniami do ulg, dni i godziny otwarcia Muzeum, informacje dla osób z niepełnosprawnościami oraz dodatkowe informacje dla zwiedzających są dostępne na stronie internetowej Muzeum: muzeumpilsudski.pl, w Kasie Muzeum lub pod numerem telefonu: 22 77 88 000.
 10. Dział Obsługi Odwiedzających jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
  9.00-17.00, telefon: 22 77 88 000, e-mail: [email protected].
 11. Wejście na teren kompleksu Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 2. Zasady zachowania i bezpieczeństwa
na terenie kompleksu muzealnego

 1. Odwiedzający mają obowiązek wykonywania poleceń pracowników Muzeum i ochrony, które dotyczą porządku i bezpieczeństwa.
 2. Z uwagi na osadzone w posadzce wystawy stałej kraty na kanałach wentylacyjnych, ze względów bezpieczeństwa, rekomenduje się zwiedzanie Muzeum w obuwiu na płaskiej podeszwie. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w mieniu (obuwiu) lub szkody osobowe wynikające z niezastosowania się odwiedzających do tego zalecenia.
 3. Na terenie Muzeum zabrania się:
  1. wchodzenia w inne obszary niż przeznaczone dla odwiedzających;
  2. jedzenia i picia, z wyjątkiem obszaru restauracji, kawiarni letniej lub innego miejsca wskazanego przez pracownika Muzeum;
  3. wnoszenia i spożywania wyrobów alkoholowych;
  4. palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych;
  5. wbiegania i ślizgania się po posadzkach, powierzchniach pochyłych i stromych i stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia;
  6. przepychania, głośnego zachowania i innych zachowań utrudniających innym odwiedzającym zwiedzanie lub wypoczynek;
  7. wnoszenia na teren Muzeum środków przymusu bezpośredniego, broni, przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, żrących i innych, które ochrona Muzeum uzna za niebezpieczne;
  8. fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania;
  9. fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa;
  10. wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika, psa asystującego, pod warunkiem okazania dokumentu poświadczającego status psa; odpowiedzialność za szkody spowodowane przez psa ponosi osoba wprowadzająca;
  11. dotykania i karmienia zwierząt, rozsypywania pokarmu;
  12. używania mechanicznych urządzeń latających;
  13. śmiecenia; niszczenia drzew, krzewów, kwiatów, trawników oraz obiektów małej architektury;
  14. pozostawiania rowerów w miejscach innych niż do tego wyznaczone;
  15. organizowania zgromadzeń publicznych, zbiórek pieniędzy, prowadzenia handlu oraz umieszczania reklam i ogłoszeń bez uprzedniej pisemnej zgody Muzeum;
  16. naruszania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych;
  17. opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby pozostające pod ich opieką.
 4. Rekomenduje się, aby osoby cierpiące na lęki związane z przebywaniem w zamkniętych, ciasnych przestrzeniach lub podobne zwiedzały ekspozycję Muzeum w towarzystwie osoby dorosłej wolnej od tego typu dolegliwości.
 5. Na teren kompleksu Muzeum nie zostaną wpuszczone osoby:
  1. wnoszące przedmioty czy materiały niebezpieczne;
  2. będące pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych lub odurzających;
  3. których strój zawiera element obrażający inne osoby ze względu na wyznanie, religię, kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność lub przekonania polityczne;
  4. których zachowanie obraża inne osoby ze względu na wyznanie, religię, kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność lub przekonania polityczne.
 6. Na teren wystawy stałej i dworku „Milusin” dopuszczalne jest jedynie wnoszenie torebek oraz bagażu niezbędnego osobom z niepełnosprawnościami oraz rodzicom i opiekunom dzieci ze względów higienicznych i zdrowotnych. Pozostałe bagaże oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni lub/i w bezpłatnych szafkach depozytowych. Muzeum zastrzega sobie prawo do weryfikacji gabarytu bagażu oraz jego zawartości przez pracownika ochrony Muzeum. W przypadku odmowy umożliwienia skontrolowania bagażu, pracownicy Muzeum mają prawo nie wpuścić odwiedzającego na teren ekspozycji. W takim przypadku odwiedzającemu przysługuje prawo do zwrotu biletu. Plecaki muszą być noszone w rękach.
 7. Muzeum nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i w szafkach depozytowych.
 8. Odwiedzający zobowiązani są korzystać z dworku i ogrodu historycznego z należytą ostrożnością, z uwzględnieniem faktu, że mają one wartość historyczną i zabytkową.
 9. Odwiedzający przyjmuje do wiadomości, że wystawa stała Muzeum jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego, a niniejszy Regulamin nie reguluje jakichkolwiek licencji na rzecz odwiedzającego.
 10. Fotografowanie i filmowanie dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej albo do celów innych niż prywatne lub niekomercyjne wymaga zawarcia z Muzeum umowy dotyczącej takiego fotografowania lub filmowania. W celu uzyskania informacji co do zawarcia takiej umowy należy skontaktować się z Działem Obsługi Odwiedzających.
 11. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia odwiedzających, Muzeum zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji świadczonych usług.
 12. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej wszystkie osoby przebywające na terenie kompleksu Muzeum zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników Muzeum.
 13. W przypadku zaobserwowania wystąpienia zdarzeń nietypowych, niepożądanych lub zagrażających życiu i zdrowiu, odwiedzający powinien niezwłocznie poinformować o nich pracownika Muzeum i podporządkować się jego poleceniom.
 14. Informacje o odrębnych, indywidualnie określonych zasadach uczestnictwa w wydarzeniach na terenie kompleksu muzealnego (w szczególności w salach warsztatowych), będą podawane w opisie wydarzenia na stronie internetowej i/lub w mediach społecznościowych Muzeum. Udział w wydarzeniu oznacza akceptację tych zasad.

§ 3. Ogólne zasady zwiedzania i uczestnictwa w wydarzeniach
stacjonarnych odbywających się w Muzeum

 1. Zwiedzanie wystawy stałej, dworku „Milusin” i ogrodu historycznego lub wejście na wydarzenie stacjonarne możliwe jest w dniu i o godzinie określonej na bilecie. W przypadku spóźnienia, wejście możliwe jest wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu takiej możliwości przez pracownika Działu Obsługi Odwiedzających.
 2. Bilet łączony do dworku „Milusin” i na wystawę stałą uprawnia do zwiedzania dworku w dniu i o godzinie wskazanej na bilecie oraz do wstępu na wystawę stałą i zwiedzania samodzielnego przez cały dzień w godzinach otwarcia wystawy.
 3. Ze względów sanitarnych, bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych liczba osób przebywających jednocześnie w kompleksie muzealnym i jego poszczególnych częściach jest ograniczona.
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo do regulowania ruchu odwiedzających na terenie Muzeum. W przypadku zbyt dużej liczby odwiedzających, Muzeum może czasowo wstrzymać wstęp na wystawę stałą, do dworku „Milusin” i ogrodu historycznego bez uwzględnienia godziny wskazanej na bilecie.
 5. Dzieci w wieku do lat 12 mogą przebywać na terenie Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 6. Grupy zorganizowane przedszkolne i szkolne dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych mogą zwiedzać wystawę w ramach oferty edukacyjnej Muzeum .
 7. Każda grupa zorganizowana osób małoletnich może przebywać na terenie Muzeum pod warunkiem, że towarzyszy jej opiekun:
  1. grupy przedszkolne i grupy ze szkół podstawowych: co najmniej 1 opiekun na 10 podopiecznych/uczniów;
  2. szkoły ponadpodstawowe: co najmniej 1 opiekun na 15 uczniów.
 8. Grupa powyżej 5 osób (nie wliczając przewodnika) może być oprowadzana jedynie z użyciem sprzętu do oprowadzania zorganizowanego - tzw. zestaw tourguide.
 9. Używanie zestawów głośnomówiących podczas oprowadzania po wystawie stałej, dworku „Milusin”, ogrodzie historycznym lub wystawach czasowych jest zabronione.
 10. Muzeum zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji niektórych eksponatów lub przestrzeni. Nie stanowi to podstawy do zwrotu biletu lub reklamacji.
 11. W przypadku, gdy wydarzenie odbywa się poza kompleksem Muzeum, informacja o miejscu wydarzenia lub zbiórki zostanie podana w opisie wydarzenia na stronie internetowej Muzeum.

§ 4. Szczegółowe zasady zwiedzania wystawy stałej

 1. Aktualne godziny otwarcia wystawy stałej są publikowane na stronie internetowej Muzeum www.muzeumpilsudski.pl.
 2. Orientacyjny czas zwiedzania wystawy stałej wynosi około 2 godzin. Rozpoczęcie zwiedzania wystawy stałej na mniej niż 2 godziny przed godziną jej zamknięcia, powoduje ograniczenie możliwości zwiedzenia wystawy do niektórych jej elementów i nie stanowi podstawy do reklamacji ani zwrotu biletu lub opłat dodatkowych.
 3. Ostatnie wejście na wystawę stałą jest możliwe najpóźniej na 90 minut przed jej zamknięciem.
 4. Wystawę stałą można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych z audioprzewodnikiem lub z przewodnikiem (po wcześniejszym zakupie takiej usługi).
 5. Audioprzewodnik obejmuje: ścieżkę oprowadzania po wystawie stałej w języku polskim, w kilku językach obcych, PJM, ścieżkę z audiodeskrypcją oraz ścieżkę rodzinną. Lista dostępnych języków obcych jest dostępna na stronie internetowej Muzeum.
 6. Udostępnienie audioprzewodnika wliczone jest w cenę biletu na wystawę stałą; liczba audioprzewodników jest ograniczona i Muzeum nie gwarantuje ich dostępności w każdym czasie.
 7. Brak dostępności lub niedziałający audioprzewodnik nie stanowi podstawy do reklamacji ani zwrotu biletu.
 8. Warunkiem udostępnienia audioprzewodnika jest wypełnienie przez odwiedzającego formularza udostępnienia audioprzewodnika. Odmowa wypełnienia formularza oznacza rezygnację z korzystania z audioprzewodnika.
 9. W przypadku osób małoletnich oraz grup zorganizowanych, opiekun osoby małoletniej oraz grupy zorganizowanej odpowiada za wypełnienie formularza i udostępniony sprzęt.
 10. Audioprzewodniki są udostępniane na czas zwiedzania wystawy stałej i podlegają zwrotowi po zakończeniu zwiedzania. Z audioprzewodnika należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem.
 11. W przypadku uszkodzenia sprzętu w trakcie użytkowania przez odwiedzającego lub jego zgubienia, odwiedzający zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego audioprzewodnika.
 12. Maksymalna liczba osób w grupie oprowadzanej przez przewodnika nie może liczyć więcej niż 15 osób. Grupy liczące więcej niż 15 osób będą dzielone na mniejsze.
 13. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczebności grup w sytuacji ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii lub w innych sytuacjach szczególnych. Aktualne informacje dotyczące maksymalnej liczebności grup są publikowane na stronie internetowej Muzeum.

§ 5. Szczegółowe zasady zwiedzania dworku „Milusin” i ogrodu historycznego

 1. Aktualne godziny otwarcia dworku „Milusin” są publikowane na stronie internetowej Muzeum www.muzeumpilsudski.pl.
 2. Ze względu na niewielką powierzchnię, bezpieczeństwo odwiedzających i ekspozycji, wewnątrz dworku „Milusin” może przebywać jednocześnie nie więcej niż 15 osób.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmniejszenia dopuszczalnej liczby osób przebywających w dworku „Milusin” w sytuacji ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii lub w innych sytuacjach szczególnych. Aktualne informacje dotyczące maksymalnej liczby osób przebywających w dworku „Milusin” są publikowane na stronie internetowej Muzeum.
 4. Bilet do dworku i bilet łączony uprawniają do jednorazowego wejścia do dworku „Milusin”, bez możliwości przerywania i wznawiania wstępu w ramach jednego biletu.
 5. Ruch w dworku odbywa się wyłącznie wg wyznaczonego przez Muzeum kierunku.
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo do wyłączania dostępności dla odwiedzających niektórych sal ekspozycyjnych lub niektórych elementów ekspozycji lub części ogrodu. Nie stanowi to podstawy do zwrotu biletu lub reklamacji.
 7. Zwiedzanie dworku i ogrodu historycznego możliwe jest wyłącznie pod opieką pracownika Muzeum lub certyfikowanego przewodnika. Nie ma możliwości zwiedzania samodzielnego.
 8. Nie ma możliwości wejścia na teren ogrodu historycznego „na chwilę”, np. tylko w celu zrobienia zdjęcia, poza harmonogramem wejść z przewodnikiem.
 9. Zabrania się dotykania eksponatów i elementów ekspozycji w dworku.
 10. Dworek wraz z ogrodem historycznym można zwiedzać indywidulanie dołączając do oprowadzań (w formule „dołącz do grupy”) odbywających się wg ustalonego harmonogramu lub w grupach zorganizowanych z przewodnikiem na wyłączność (po wcześniejszym zakupie takiej usługi). Terminy oprowadzań w formule „dołącz do grupy” są podane na stronie internetowej Muzeum.
 11. Orientacyjny czas zwiedzania dworku wynosi około 30 minut. Do czasu zwiedzania dworku należy doliczyć czas zwiedzania ogrodu historycznego, który może różnić się w zależności od pory roku, warunków atmosferycznych oraz rodzaju oprowadzania i wynosi od ok. 10 do 60 minut.
 12. W ogrodzie historycznym nie ma oświetlenia umożliwiającego zwiedzanie dworku i ogrodu po zmroku.
 13. Dworek nie dysponuje oddzielną szatnią. W okresie jesienno-zimowym okrycia wierzchnie można zostawić na czas zwiedzania w holu dworku na specjalnie przygotowanym wieszaku. Muzeum nie odpowiada za pozostawione na wieszaku rzeczy. Wszelkie bagaże, większe torby, plecaki itp., należy zostawić w bezpłatnych szafkach depozytowych w budynku głównym Muzeum.
 14. Do dworku nie wolno wnosić parasoli. Należy zostawić je na czas zwiedzania w miejscu wskazanym przez pracownika Muzeum.
 15. Z przyczyn konserwatorskich i ze względu na ciasne przestrzenie, zwiedzanie dworku z małymi (niechodzącymi) dziećmi możliwe jest tylko pod warunkiem trzymania dzieci na rękach, w nosidłach lub chustach przez opiekunów.
 16. Ze względu na zabytkowy charakter, wąskie drzwi, ciasne przestrzenie i wysokie progi, dworek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim i osób  z niepełnosprawnością ruchową. Osoby na wózku mogą przemieszczać się jedynie po części ekspozycji obejmującej hol i salon w dworku, a z salonu zajrzeć do gabinetu i jadalni.
 17. Z przyczyn konserwatorskich, ze względu na zabytkowe podłogi w dworku, Muzeum może wymagać od odwiedzających nałożenia ochraniaczy na obuwie w warunkach wystąpienia opadów atmosferycznych.
 18. Z przyczyn konserwatorskich, ze względu na zabytkowe podłogi, obowiązuje zakaz wstępu do dworku w obuwiu na obcasie typu „szpilki”.
 19. W ogrodzie historycznym, ze względu na jego zabytkowy charakter, ciągi piesze nie mają trwale utwardzonej nawierzchni. Odwiedzający muszą liczyć się z ryzykiem pojawienia się np. błota, śniegu, kurzu, nierównych powierzchni. Muzeum zaleca zwiedzanie w obuwiu na płaskiej podeszwie i dopasowanym do aktualnych warunków atmosferycznych.
 20. W ogrodzie historycznym nie ma miejsc do odpoczynku, w których można usiąść.
 21. W dworku i ogrodzie historycznym nie ma toalet. Toalety dla odwiedzających znajdują się w budynku głównym Muzeum.
 22. W przypadku warunków atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu odwiedzających i/lub ekspozycji w dworku (np. burza, zbyt duże błoto, głęboki śnieg) Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania zwiedzania.

§ 6. Zasady uczestnictwa w wydarzeniach online
organizowanych przez Muzeum

 1. Udział w wydarzeniu online może być biletowany lub niebiletowany, odpłatny lub nieodpłatny.
 2. Udział w biletowanych wydarzeniach online może wymagać wcześniejszej rezerwacji i/lub zakupu biletu w przypadku wydarzeń płatnych, bądź pobrania bezpłatnego biletu (wejściówki) w przypadku wydarzeń nieodpłatnych.
 3. informacja o zasadach uczestnictwa w wydarzeniu i sposobie dystrybucji biletów (wejściówek) dla każdego wydarzenia zostanie podana w opisie wydarzenia na stronie internetowej i/lub w mediach społecznościowych Muzeum.
 4. Udział w wydarzeniach online wymaga od uczestnika:
  1. korzystania ze sprzętu umożliwiającego dostęp do internetu np. komputer/laptop;
  2. stabilnego połączenia z internetem;
  3. sprawnych głośników;
  4. sprawnego mikrofonu i kamery internetowej (z wyjątkiem wydarzeń, które nie wymagają interakcji uczestnika z prowadzącymi);
  5. cichego pomieszczenia oraz otoczenia umożliwiającego niezakłócony udział w wydarzeniu;
  6. przygotowania dodatkowych materiałów, jeżeli wydarzenie tego wymaga.
 5. W biletowanym wydarzeniu online mogą brać udział tylko zarejestrowani uczestnicy. Uczestnik nie może odstępować udziału w wydarzeniu online (przekazywać biletów, linków i/lub haseł do platform komunikacyjnych) osobom trzecim, które nie są zarejestrowanymi uczestnikami wydarzenia. Wyjątek stanowią wydarzenia dedykowane dla rodzin, gdzie uczestnik równa się jednemu urządzeniu umożliwiającemu połączenie, niezależnie od ilości osób korzystających z tego urządzenia w tym samym czasie.
 6. Osoby małoletnie mogą brać udział w wydarzeniu online tylko za zgodą i pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Rodzic lub opiekun ma obowiązek sprawować nadzór nad osobą małoletnią przez cały czas trwania wydarzenia online.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do dołączenia do wydarzenia najpóźniej na 5 minut przed jego rozpoczęciem, w celu sprawdzenia poprawności połączenia i działania sprzętu. Muzeum może odmówić udziału w wydarzeniu spóźnionemu uczestnikowi.
 8. Muzeum ma prawo do weryfikacji, czy w wydarzeniu online biorą udział wyłącznie uczestnicy oraz do podejmowania działań mających na celu ograniczenie lub uniemożliwienie dostępu osobom trzecim (m.in. monitorowanie imion i nazwisk uczestników, stosowanie haseł dostępu, zamknięcie spotkania/pokoju, stosowania wirtualnej poczekalni itp.).
 9. Muzeum ma prawo do wyłączenia mikrofonu, kamery, zablokowania lub rozłączenia uczestnika, który w sposób rażący nie stosuje się do zasad uczestnictwa w wydarzeniu lub utrudnia jego przebieg.
 10. Muzeum nie odpowiada za bezpieczeństwo uczestnika w sieci.
 11. Muzeum nie odpowiada za brak możliwości udziału w wydarzeniu online z przyczyn niezależnych od Muzeum, w tym:
  1. nieprawidłową obsługę, niedziałanie lub wadliwe działanie sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego przez uczestnika;
  2. nieprawidłową obsługę, niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego podczas wydarzenia oprogramowania firm trzecich (np. platform komunikacyjnych);
  3. problemy w dostawie energii elektrycznej, dostępie do internetu i usług telekomunikacyjnych.
 12. Wszystkie materiały i zasoby udostępnione podczas wydarzenia online stanowią własność Muzeum (lub podmiotów współpracujących z Muzeum). Zabronione jest ich zwielokrotnianie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób oraz wykorzystywanie w sposób sprzeczny z celem wydarzenia online. Uczestnik może z nich korzystać wyłącznie na użytek osobisty.
 13. Zakazana jest jakakolwiek rejestracja wydarzeń i wizerunków osób uczestniczących lub prowadzących wydarzenia.
 14. Każde wydarzenie online odbywa się według dedykowanych zasad uczestnictwa w wydarzeniu, opisanych na stronie internetowej Muzeum. Udział w wydarzeniu oznacza akceptację tych zasad.

§ 7. Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Muzeum należy zgłaszać w formie pisemnej dostarczając je osobiście lub wysyłając na adres siedziby Muzeum lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]. Reklamacje można składać w  terminie 14 dni od momentu zakupu lub daty wydarzenia, którego dotyczy reklamacja. Muzeum rozpatrzy reklamacje i udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia reklamacji przez Dział Obsługi Odwiedzających.
 2. W uzasadnionych przypadkach Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania zamówionej usługi dodatkowej (np. przewodnickiej, edukacyjnej). Wówczas wniesiona opłata podlega pełnemu zwrotowi.
 3. W przypadku pogarszających się warunków atmosferycznych w stopniu umiarkowanym – np. lekki deszcz - (jeśli nie uniemożliwia to odbycia się wydarzenia) Muzeum decyduje o odwołaniu lub kontynuowaniu wydarzenia, które odbywa się na zewnątrz.
 4. Nieodpowiedni ubiór niedostosowany do warunków atmosferycznych, w szczególności nieodpowiednie obuwie utrudniające poruszanie się po części historycznej kompleksu muzealnego, nie stanowi podstawy do reklamacji ani zwrotu.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Muzeum: muzeumpilsudski.pl/zaplanuj-wizyte.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy dla danego wydarzenia lub grupy wydarzeń istnieje odrębny regulamin, jego postanowienia mają pierwszeństwo przed Regulaminem zwiedzania oraz uczestnictwa w wydarzeniach stacjonarnych i online organizowanych przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
 4. Zasady korzystania z oferty edukacyjnej Muzeum określa Regulamin zajęć edukacyjnych dla przedszkoli i szkół – organizowanych przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Muzeum.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 09 października 2023 r.