Zdjęcie przedstawia budynek główny Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w słoneczną pogodę. Budynek ma nowoczesne kształty i jest otoczony lasem. Do głównego wejścia prowadzi szeroka aleja wysypana żwirem.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności internetowego systemu sprzedaży Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej internetowego systemu sprzedaży, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.4.2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku: https://bilety.muzeumpilsudski.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 08.02.2021.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 08.02.2021.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 12.04.2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Treści niedostępne:

- brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i ikon,

- brak możliwości wyłączenia animacji na stronie.

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób z niepełnosprawnościami strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mateusz Bartnicki, adres poczty elektronicznej [email protected]. Można kontaktować się także za pomocą połączenia telefonicznego +48 22 778 80 08. Tymi samymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.