Zdjęcie przedstawia budynek główny Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w słoneczną pogodę. Budynek ma nowoczesne kształty i jest otoczony lasem. Do głównego wejścia prowadzi szeroka aleja wysypana żwirem.

REGULAMIN SPRZEDAŻY, REZERWACJI ORAZ ZWIEDZANIA MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU

SZCZEGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W MUZEUM W CZASIE EPIDEMII

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin sprzedaży, rezerwacji i zwiedzania Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady rezerwacji, sprzedaży oferty Muzeum oraz zwiedzania kompleksu muzealnego i uczestnictwa w wydarzeniach stanowiących ofertę Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku z siedzibą w Sulejówku (05-070), Aleja Piłsudskiego 29, NIP: 8222284551 i REGON: 141773282 (zwanego dalej „Muzeum”).
 2. Informacje dotyczące oferty Muzeum:
  1. Wystawa stała - wystawa poświęcona życiu i działalności Józefa Piłsudskiego znajdująca się w budynku głównym Muzeum;
  2. Wydarzenia stacjonarne - wydarzenia organizowane przez Muzeum;
  3. Wydarzenia online – wydarzenia organizowane przez Muzeum odbywające się w internecie za pośrednictwem m. in. internetowych platform komunikacyjnych, platform do wideokonferencji, mediów społecznościowych i in.;
  4. Oferta edukacyjna - zajęcia przeznaczone dla grup przedszkolnych i szkolnych. Szczegółowy regulamin dotyczący oferty edukacyjnej znajduje się na stronie internetowej Muzeum w zakładce „Edukacja”.
 3. Wstęp do budynku głównego jest nieodpłatny i nie wymaga posiadania biletu. Wstęp na wystawę stałą jest odpłatny i wymaga posiadania biletu. Wydarzenia stacjonarne i online mogą być odpłatne lub nieodpłatne. Informacja o odpłatności poszczególnych wydarzeń znajduje się na stronie internetowej Muzeum.
 4. Dworek „Milusin” wraz z otaczającym ogrodem historycznym z powodu prac remontowych jest czasowo wyłączony z bieżącej oferty Muzeum. Dworek i ogród historyczny można zwiedzać tylko w wybranych terminach w ramach organizowanych wydarzeń.
 5. Środa jest dniem nieodpłatnego zwiedzania wystawy stałej. Brak opłat nie dotyczy usług dodatkowych np. usługi przewodnickiej, które są płatne wg cennika.
 6. Bilety ulgowe uprawniają do wstępu na zwiedzanie lub wydarzenia wyłącznie z ważnym dokumentem poświadczającym prawo do ulgi.
 7. Regulamin, szczegółowe informacje dot. wydarzeń, cennik biletów i usług (podane w polskich złotych) z uprawnieniami do ulg, dni i godziny otwarcia Muzeum, informacje dla osób z niepełnosprawnościami oraz dodatkowe informacje dla zwiedzających są dostępne na stronie internetowej Muzeum: muzeumpilsudski.pl, w kasie Muzeum lub pod numerem telefonu: 22 77 88 000.
 8. Dział Obsługi Odwiedzających jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00,  kontakt telefoniczny: 22 77 88 000, kontakt e-mailowy: info@muzuempilsudski.pl

 

§ 2. Ogólne zasady zwiedzania wystawy stałej i uczestnictwa w wydarzeniach stacjonarnych odbywających się w Muzeum

 1. Zwiedzanie wystawy stałej lub wejście na wydarzenie stacjonarne możliwe jest w dniu i o godzinie określonej na bilecie. W przypadku spóźnienia wejście możliwe jest wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu takiej możliwości przez pracownika Działu Obsługi Odwiedzających.
 2. Ze względów sanitarnych, bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych liczba osób przebywających jednocześnie w kompleksie muzealnym jest ograniczona.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo do regulowania ruchu zwiedzających na terenie Muzeum. W przypadku zbyt dużej liczby zwiedzających, Muzeum może czasowo wstrzymać wstęp na wystawę stałą lub do Dworku bez uwzględnienia godziny wskazanej na bilecie.
 4. Dzieci w wieku do lat 12 mogą przebywać na terenie Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 5. Dzieci w wieku do lat 7 są zwolnione z opłaty za zwiedzanie wystawy stałej. Wejście dzieci do lat 7 na wystawę wymaga uprzedniego pobrania bezpłatnego biletu kontrolnego w kasie lub w systemie rezerwacji internetowej.
 6. Grupy zorganizowane przedszkolne i szkolne dzieci poniżej 12 roku życia mogą zwiedzać wystawę w ramach oferty edukacyjnej prowadzonej przez Dział Edukacji.
 7. Każda grupa zorganizowana osób małoletnich może przebywać na terenie Muzeum pod warunkiem, że towarzyszy jej opiekun:
  1. grupy przedszkolne i grupy ze szkół podstawowych: co najmniej 1 opiekun na 10 podopiecznych / uczniów;
  2. szkoły ponadpodstawowe: co najmniej 1 opiekun na 15 uczniów.
 8. Szczegółowe informacje na temat zwiedzania wystawy stałej:
  1. orientacyjny czas zwiedzania wystawy stałej wynosi około 2 godzin; rozpoczęcie zwiedzania wystawy stałej na mniej niż 2 godziny przed godziną jej zamknięcia, powoduje ograniczenie możliwości zwiedzenia wystawy do niektórych jej elementów i nie stanowi podstawy do reklamacji ani zwrotu biletu lub opłat dodatkowych;
  2. ostatnie wejście na wystawę stałą jest możliwe najpóźniej na 90 minut przed jej zamknięciem;
 9. wystawę stałą można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych z audioprzewodnikiem lub z przewodnikiem (po wcześniejszym zakupie takiej usługi).
 10. Audioprzewodnik obejmuje: ścieżkę oprowadzania po wystawie stałej w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, PJM, ścieżkę z audiodeskrypcją oraz ścieżkę rodzinną.
 11. Audioprzewodnik wliczony jest w cenę biletu na wystawę stałą, liczba audioprzewodników jest ograniczona i Muzeum nie gwarantuje ich dostępności w każdym czasie.
 12. Warunkiem udostępnienia audioprzewodnika jest wypełnenie przez odwiedzającego formularza udostępnienia audioprzewodnika. Odmowa wypełnienia formularza oznacza rezygnację z korzystania z audioprzewodnika.
 13. W przypadku osób małoletnich oraz grup zorganizowanych, opiekun osoby małoletniej oraz grupy zorganizowanej odpowiada za wypełnienie formularza i udostępniony sprzęt.
 14. Audioprzewodniki są udostępniane na czas zwiedzania wystawy stałej i podlegają zwrotowi po zakończeniu zwiedzania. Z audioprzewodnika należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem.
 15. W przypadku uszkodzenia sprzętu w trakcie użytkowania przez odwiedzającego lub jego zgubienia, odwiedzający zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego audioprzewodnika.
 16. W przypadku, gdy wydarzenie odbywa poza kompleksem Muzeum, informacja o miejscu wydarzenia lub zbiórki zostanie podana w opisie wydarzenia na stronie internetowej Muzeum.

 

§ 3. Ogólne zasady uczestnictwa w wydarzeniach online organizowanych przez Muzeum

 1. Udział w wydarzeniu online może być biletowany lub niebiletowany, odpłatny lub nieodpłatny.
 2. Udział w biletowanych wydarzeniach online może wymagać wcześniejszej rezerwacji i/lub zakupu biletu w przypadku wydarzeń płatnych bądź pobrania bezpłatnego biletu (wejściówki) w przypadku wydarzeń nieodpłatnych.
 3. Informacja o zasadach uczestnictwa w wydarzeniu i sposobie dystrybucji biletów (wejściówek) dla każdego wydarzenia zostanie podana w opisie wydarzenia na stronie internetowej i/lub w mediach społecznościowych Muzeum.
 4. Udział w wydarzeniach online wymaga od Uczestnika:
  1. korzystania ze sprzętu umożliwiającego dostęp do internetu np. komputer/laptop;
  2. stabilnego połączenia z internetem;
  3. sprawnych głośników;
  4. sprawnego mikrofonu i kamery internetowej (z wyjątkiem wydarzeń, które nie wymagają interakcji Uczestnika z prowadzącymi);
  5. cichego pomieszczenia oraz otoczenia umożliwiającego niezakłócony udział w wydarzeniu;
  6. przygotowania dodatkowych materiałów, jeżeli wydarzenie tego wymaga.
 5. W biletowanym wydarzeniu online mogą brać udział tylko zarejestrowani Uczestnicy. Uczestnik nie może odstępować udziału w wydarzeniu online (przekazywać biletów, linków i/lub haseł do platform komunikacyjnych) osobom trzecim, które nie są zarejestrowanymi Uczestnikami wydarzenia. Wyjątek stanowią wydarzenia dedykowane dla rodzin, gdzie Uczestnik równa się jednemu urządzeniu umożliwiającemu połączenie, niezależnie od ilości osób korzystających z tego urządzenia w tym samym czasie.
 6. Osoby małoletnie mogą brać udział w wydarzeniu online tylko za zgodą i pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Rodzic lub opiekun ma obowiązek sprawować nadzór nad osobą małoletnią przez cały czas trwania wydarzenia online.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do dołączenia do wydarzenia najpóźniej na 5 minut przed jego rozpoczęciem, w celu sprawdzenia poprawności połączenia i działania sprzętu. Muzeum może odmówić udziału w wydarzeniu spóźnionemu Uczestnikowi.
 8. Muzeum ma prawo do weryfikacji, czy w wydarzeniu online biorą udział wyłącznie Uczestnicy i do podejmowania działań mających na celu ograniczenie lub uniemożliwienie dostępu osobom trzecim (m.in. monitorowanie imion i nazwisk Uczestników, stosowanie haseł dostępu, zamknięcie spotkania/pokoju, stosowania wirtualnej poczekalni itp.).
 9. Muzeum ma prawo do wyłączenia mikrofonu, kamery, zablokowania lub rozłączenia Uczestnika, który w sposób rażący nie stosuje się do zasad uczestnictwa w wydarzeniu lub utrudnia jego przebieg.
 10. Muzeum nie odpowiada za bezpieczeństwo Uczestnika w sieci.
 11. Muzeum nie odpowiada za brak możliwości udziału w wydarzeniu online z przyczyn niezależnych od Muzeum, w tym:
  1. nieprawidłową obsługę, niedziałanie lub wadliwe działanie sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego przez Uczestnika;
  2. nieprawidłową obsługę, niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego podczas wydarzenia oprogramowania firm trzecich (np. platform komunikacyjnych);
  3. problemy w dostawie energii elektrycznej, dostępie do internetu i usług telekomunikacyjnych.
 12. Wszystkie materiały i zasoby udostępnione podczas wydarzenia online stanowią własność Muzeum (lub podmiotów współpracujących z Muzeum). Zabronione jest ich zwielokrotnianie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób oraz wykorzystywanie w sposób sprzeczny z celem wydarzenia online. Użytkownik może z nich korzystać wyłącznie na użytek osobisty.
 13. Zakazana jest jakakolwiek rejestracja wydarzeń i wizerunków osób uczestniczących lub prowadzących wydarzenia.
 14. Każde wydarzenie online odbywa się według dedykowanych zasad uczestnictwa w wydarzeniu, opisanych na stronie internetowej Muzeum. Udział w wydarzeniu oznacza akceptację tych zasad.

  

§4. Zasady rezerwacji i sprzedaży biletów na zwiedzanie samodzielne wystawy stałej oraz na wydarzenia stacjonarne i online płatne i bezpłatne

 1. Bilety indywidualne na zwiedzanie samodzielne (bez przewodnika) obowiązują dla zwiedzających indywidualnych do 9 osób i dotyczą zwiedzania wystawy stałej, oraz płatnych wydarzeń stacjonarnych i online.
 2. Bilety grupowe na zwiedzanie wystawy stałej obowiązują dla grup zorganizowanych od 10 osób.
 3. Na wydarzenia bezpłatne obowiązują bezpłatne bilety (wejściówki). Jedna osoba może pobrać maksymalnie dwie wejściówki na wydarzenie bezpłatne stacjonarne oraz jedną wejściówkę na wydarzenie bezpłatne online.
 4. Zakup biletów jest możliwy, pod warunkiem ich dostępności, w kasach, przez internetowy system sprzedaży lub w drodze rezerwacji e-mailowej za pośrednictwem Działu Obsługi Odwiedzających. Muzeum zastrzega sobie prawo do swobodnego zarządzania dostępnością biletów na poszczególne wydarzenia w różnych kanałach sprzedaży, tj. online, w kasie Muzeum, w drodze rezerwacji e-mailowej.
 5. Brak dostępności biletów w internetowym systemie sprzedaży nie jest równoznaczny z brakiem biletów w kasie Muzeum.
 6. Kasa Muzeum jest zamykana na godzinę przed zamknięciem wystawy stałej lub w momencie rozpoczęcia innego wydarzenia stacjonarnego biletowanego, jeżeli wydarzenie rozpoczyna się później.
 7. Kasa przyjmuje płatność w polskich złotych (PLN) oraz akceptuje karty płatnicze. Informacja o rodzajach obsługiwanych kart dostępna jest przy kasach oraz na stronie internetowej Muzeum.
 8. Zakup biletów lub pobranie wejściówek na zwiedzanie samodzielne i wydarzenia stacjonarne poprzez internetowy system sprzedaży są możliwe - pod warunkiem ich dostępności - najpóźniej na 90 minut przed rozpoczęciem zwiedzania. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zamknięcia dystrybucji biletów / wejściówek, jeśli wymaga tego charakter wydarzenia.
 9. Zakup biletów lub pobranie wejściówek na wydarzenia online poprzez internetowy system sprzedaży jest możliwy – pod warunkiem ich dostępności – najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zamknięcia dystrybucji biletów / wejściówek, jeśli wymaga tego charakter wydarzenia.
 10. Bilety kupowane poprzez internetowy system sprzedaży należy opłacić w ciągu 30 minut poprzez system płatności internetowych PayU (automatyczne przekierowanie do płatności następuje ze strony: www.bilety.muzeumpilsudski.pl lub przez link do płatności wysłany na adres e-mail podany w procesie zakupu).
 11. W przypadku zakupu biletów w drodze rezerwacji e-mailowej za pośrednictwem Działu Obsługi Odwiedzających, zarezerwowane bilety należy opłacić w terminie wskazanym przez Muzeum:
  1. poprzez system płatności internetowych PayU po otrzymaniu linku do płatności na adres e-mail podany w procesie rezerwacji lub
  2. przelewem na numer rachunku bankowego Muzeum po wcześniejszym potwierdzeniu takiej możliwości przez Muzeum.
 12. Brak zapłaty we wskazanych w punktach 10 i 11 terminach, spowodowuje automatyczne anulowanie zamówienia i powrót biletów do puli wolnych miejsc.
 13. Potrzebę wystawienia faktury należy zgłosić przed dokonaniem zakupu biletów w kasach lub w formularzu zakupu w internetowym systemie sprzedaży, bądź w momencie rezerwacji e-mailowej przed dokonaniem płatności.
 14. Jeśli potrzeba wystawienia faktury została zgłoszona w terminie późniejszym niż moment zakupu, Muzeum wystawi fakturę w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. 
 15. Faktury, faktury korygujące i inne dokumenty sprzedaży są dostarczane droga e-mailową.
 16. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty za zrealizowane usługi, Muzeum będzie naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie.
 17. Nie ma możliwości wystawienia faktury dla podmiotu gospodarczego do paragonu fiskalnego, na którym nie zamieszczono NIP tego podmiotu. NIP musi zostać podany przed realizacją sprzedaży.
 18. Obowiązkiem kupującego lub/i rezerwującego jest sprawdzenie poprawności wprowadzanych danych. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania w procesie rezerwacji lub zakupu nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych kupującego lub/i rezerwującego.
 19. Rezerwacja uzyskuje status potwierdzonej po otrzymaniu przez Muzeum płatności przed upływem wyznaczonego terminu i we wskazanej formie.
 20. W ciągu 30 minut po otrzymaniu płatności lub pobraniu bezpłatnych biletów (wejściówek), system sprzedaży generuje elektroniczne bilety, które są wysyłane jako plik PDF na adres e-mailowy podany w procesie zakupu lub rezerwacji. W tej samej wiadomości wysyłany jest również w pliku PDF dokument sprzedaży, tj. paragon internetowy lub faktura, z zastrzeżeniem ust. 14.
 21. W przypadku wydarzeń online, po otrzymaniu płatności lub pobraniu bezpłatnych biletów (wejściówek), na adres e-mail podany w procesie zakupu lub rezerwacji zostanie wysłana dodatkowa wiadomość zawierająca link z dostępem do wydarzenia oraz informacje organizacyjne na temat wymaganego sprzętu, sposobu połączenia i dodatkowych materiałów niezbędnych do uczestnictwa w wydarzeniu. Wiadomość zawierająca link z dostępem do wydarzenia zostanie wysłana najpóźniej na 24 godziny przed terminem wydarzenia.
 22. W przypadku stwierdzenia nieotrzymania wiadomości e-mailowej zawierającej opłacony bilet i dokument sprzedaży lub bezpłatną wejściówkę bądź link z dostępem do wydarzenia online, należy w pierwszej kolejności sprawdzić folder SPAM i inne smart foldery w skrzynce e-mail wskazanej w procesie zakupu lub rezerwacji. Jeżeli brak wiadomości e-mailowej w każdym z wymienionych folderów, należy niezwłocznie skontaktować się z Działem Obsługi Odwiedzających.
 23. Po otrzymaniu biletu lub bezpłatnej wejściówki, należy niezwłocznie zweryfikować poprawność i zgodność biletu: rodzaju wydarzenia, jego daty i godziny, a w przypadku niezgodności w którymkolwiek z ww. punktów, niezwłocznie skontaktować się z Działem Obsługi Odwiedzających.
 24. Bilety na zwiedzanie i wydarzenia stacjonarne należy okazać pracownikowi Muzeum w formie papierowego wydruku lub w formie elektronicznej na wyświetlaczu urządzenia mobilnego (np. telefonu) przed rozpoczęciem zwiedzania lub wydarzenia.

 

§ 5. Zasady rezerwacji usługi zwiedzania z przewodnikiem wystawy stałej

 1. Termin rozpoczęcia świadczenia przez Muzeum usługi zwiedzania z przewodnikiem zostanie opublikowany na stronie internetowej muzuempilsudski.pl w zakładce „Zaplanuj wizytę”.
 2. Usługa zwiedzania z przewodnikiem wystawy stałej nie jest wliczona w cenę biletu na wystawę stałą i wymaga zakupienia usługi przewodnickiej.
 3. Maksymalna liczba osób w grupie oprowadzanej przez przewodnika nie może liczyć więcej niż 15. osób (bez przewodnika). Grupy liczące więcej niż 15 osób będą dzielone na mniejsze.
 4. Do oprowadzania po wystawie stałej upoważnieni są wyłącznie przewodnicy, którzy ukończyli kurs przewodnicki przeprowadzony przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, otrzymali certyfikat oraz legitymują się identyfikatorem wydanym przez Muzeum.
 5. Osoba oprowadzająca grupę i nieposiadająca identyfikatora, zostanie wyproszona z terenu Muzeum.
 6. Usługę zwiedzania z przewodnikiem można zamówić:
  1. 1) za pośrednictwem Muzeum: kontaktując się z Działem Obsługi Odwiedzających poprzez adres e-mail: rezerwacje@muzeumpilsudski.pl lub telefonicznie pod numerem: 22 77 88 000; usługa jest świadczona na następujących zasadach:
   1. Koszt usługi zwiedzania z przewodnikiem zamawianej za pośrednictwem Muzeum określony jest w cenniku znajdującym się na stronie internetowej Muzeum.
   2. Zamówienie usługi zwiedzania z przewodnikiem za pośrednictwem Muzeum jest możliwe pod warunkiem dostępności przewodnika, najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem zwiedzania.
   3. Zwiedzanie z przewodnikiem odbywa się w języku polskim. Oprowadzanie w innym języku uzależnione jest od dostępności przewodnika.
   4. Płatności za usługę zwiedzania z przewodnikiem należy dokonać w terminie wskazanym przez Muzeum, poprzez system płatności internetowych PayU po otrzymaniu linku do płatności na adres e-mail wskazany w procesie zamówienia lub w inny wskazany przez Muzeum sposób.
   5. W przypadku spóźnienia grupy na zwiedzanie z przewodnikiem zamówionym za pośrednictwem Muzeum zwiedzanie:
    • ulega skróceniu o czas spóźnienia - w przypadku spóźnienia do 60 minut;
    • ulega anulowaniu - w przypadku spóźnienia powyżej 60 minut. Grupa może zwiedzić wystawę stałą samodzielnie lub z wykorzystaniem audioprzewodników.
   6. W przypadku niestawienia się lub dłuższego spóźnienia (powyżej 15 minut) przewodnika zamówionego za pośrednictwem Muzeum, Muzeum zwróci opłatę za usługę przewodnicką. W takim przypadku zwiedzający mogą zwiedzić wystawę samodzielnie, z wykorzystaniem audioprzewodników oraz ubiegać się o zwrot kosztu usługi zwiedzania z przewodnikiem (bez możliwości zwrotu kosztów biletów wstępu na wystawę).
  2. 2) kontaktując się bezpośrednio z certyfikowanymi przewodnikami, których lista dostępna jest na stronie internetowej Muzeum: usługa jest świadczona na następujących zasadach:
   1. Koszt usługi zwiedzania z przewodnikiem zamawianej bezpośrednio u certyfikowanego przewodnika ustalany jest bezpośrednio z przewodnikiem i Muzeum nie ma wpływu na jego wysokość.
   2. W przypadku spóźnienia na zwiedzanie z przewodnikiem zamówionym bezpośrednio u certyfikowanego przewodnika, przebieg i czas oprowadzania przewodnik ustala z pracownikiem Działu Obsługi Odwiedzających.
   3. Grupa powyżej 5 osób (nie wliczając przewodnika) może być oprowadzana po wystawie stałej jedynie z użyciem sprzętu do oprowadzania zorganizowanego - tzw. zestaw tourguide. Przewodnik certyfikowany może wejść na wystawę z własnym sprzętem. Muzeum udostępnia zestaw tourguide po dokonaniu uprzedniej rezerwacji w Dziale Obsługi Odwiedzających i uiszczeniu opłaty podanej w cenniku za zestaw tourguide dla wszystkich uczestników;
   4. W przypadku oprowadzania grupy powyżej 5. osób przewodnik lub organizator grupy zobowiązany jest do: poinformowania o wizycie Dział Obsługi Odwiedzających na minimum 3 dni robocze przed wizytą; sprawdzenia dostępności, zarezerwowania oraz uiszczeniu opłaty za zestaw tourguide (w przypadku korzystania ze sprzętu Muzeum podczas wizyty). 
   5. Grupa zobowiązana jest do zakupu biletów lub pobrania bezpłatnych biletów (wejściowek) zgodnie z Regulaminem.
 7. Używanie zestawów głośnomówiących podczas oprowadzania po wystawie stałej jest zabronione.

     

§ 6. Zwroty i reklamacje

 1. Osobie będącej konsumentem, która zakupiła bilety przez internetowy system sprzedaży lub w drodze rezerwacji e-mailowej (umowa sprzedaży zawarta na odległość) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Dz.U. z 2020 r. poz. 228 (podstawa prawna: art. 38 pkt 12 tej ustawy).
 2. Zwrot biletów indywidualnych na zwiedzanie samodzielne, zestaw tourguide oraz na wydarzenia stacjonarne i online jest możliwy nie później niż na 3 dni przed oznaczoną na bilecie datą zwiedzania lub wydarzenia. Uiszczona opłata za bilety podlega zwrotowi w całości. Bilety na zwiedzanie samodzielne indywidualne oraz wydarzenia zakupione na mniej niż 3 dni przed oznaczoną na bilecie datą zwiedzania lub wydarzenia nie podlegają zwrotowi.
 3. Zwrot biletów grupowych jest możliwy najpóźniej w dniu zwiedzania przed godziną wskazaną na bilecie.
 4.  Rezygnacja z zakupionej za pośrednictwem Muzeum usługi przewodnickiej jest możliwa nie później niż na 5 dni przed ustaloną datą usługi.  Uiszczona opłata za usługę podlega zwrotowi w całości. W przypadku rezygnacji z zakupionej usługi przewodnickiej na mniej niż 5 dni przed ustaloną datą usługi, uiszczona opłata za usługę nie podlega zwrotowi.
 5. Rezygnacja z zakupionej usługi edukacyjnej jest możliwa nie później niż na 14 dni przed ustalonym dniem świadczenia usługi edukacyjnej. Uiszczona opłata za usługę podlega zwrotowi w całości. W przypadku rezygnacji z zakupionej usługi edukacyjnej na mniej niż 14 dni przed ustaloną datą usługi, uiszczona opłata za usługę nie podlega zwrotowi.
 6. Zwroty i rezygnacje należy zgłaszać poprzez adres e-mail: zwroty@muzeumpilsudski.pl. Wniosek o zwrot opłaty powinien zawierać co najmniej następujące informacje: numer rezerwacji lub zamówienia, nazwa wydarzenia, data i godzina zwiedzania lub usługi, liczba zwracanych biletów, numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury).
 7. W przypadku bezpłatnego zwiedzania oraz bezpłatnych wydarzeń stacjonarnych i wydarzeń online, zwrot bezpłatnych biletów (wejściówek) jest możliwy do momentu rozpoczęcia wydarzenia.
 8. W przypadku opłat dokonanych przelewem lub przez system PayU, zwroty będą dokonywane na numer rachunku, z którego została dokonana wpłata w terminie 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zwrotu lub rezygnacji przez Dział Obsługi Odwiedzających.
 9. W przypadku opłat dokonanych w kasie biletowej Muzeum, w celu uzyskania zwrotu należy zgłosić się, z zachowaniem terminu określonego w § 6. ust. 2 i 4, do kasy Muzeum, zwrócić  bilet i okazać oryginał dowodu zakupu (w przypadku sprzedaży potwierdzonej paragonem fiskalnym).
 10. W uzasadnionych przypadkach, Muzeum zastrzega sobie możliwość zmiany form i zasad rezerwacji, a także prawo do odwołania wydarzenia.
 11. W przypadku odwołania wydarzenia przez Muzeum, zwrotowi podlegają wszystkie wniesione opłaty w pełnej wysokości.
 12. Przy zakupie lub rezerwacji biletów na tę samą datę zarówno na zwiedzanie, jak i inne wydarzenia z oferty Muzeum, należy wziąć pod uwagę godziny ich rozpoczęcia i czas trwania/zwiedzania, aby uniknąć kolizji terminów. Zaplanowanie wizyty w sposób, w który dochodzi do kolizji terminów, nie stanowi podstawy do reklamacji ani zwrotu.
 13. Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Muzeum należy zgłaszać w formie pisemnej dostarczając je osobiście lub wysyłając na adres siedziby Muzeum lub drogą elektroniczną na adres: info@muzeumpilsudski.pl. Reklamacje można składać   terminie 14 dni od momentu zakupu lub daty wydarzenia, którego dotyczy reklamacja. Muzeum rozpatrzy reklamacje i udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia reklamacji przez Dział Obsługi Odwiedzających.

 

§ 7. Zasady zachowania i bezpieczeństwa na terenie kompleksu muzealnego

 1. Odwiedzający mają obowiązek wykonywania poleceń pracowników ochrony, które dotyczą porządku i bezpieczeństwa.
 2. Z uwagi na osadzone w posadzce wystawy stałej kraty na kanałach wentylacyjnych, ze względów bezpieczeństwa, rekomenduje się zwiedzanie Muzeum w obuwiu na płaskiej podeszwie. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w mieniu (obuwiu) lub szkody osobowe wynikające z niezastosowania się zwiedzających do tego zalecenia.  
 3. Na terenie Muzeum zabrania się:
  1. wchodzenia w inne obszary niż przeznaczone dla zwiedzających;
  2. jedzenia i picia, z wyjątkiem obszaru restauracji, kawiarni letniej, lub innego miejsca wskazanego przez pracownika Muzeum;
  3. wnoszenia i spożywania wyrobów alkoholowych;
  4. palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych;
  5. wbiegania i ślizgania się po posadzkach, powierzchniach pochyłych i stromych i stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia;
  6. przepychania, głośnego zachowania i innych zachowań utrudniającym innym gościom zwiedzanie lub wypoczynek;
  7. wnoszenia na teren Muzeum środków przymusu bezpośredniego, broni, przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, żrących i innych, które ochrona Muzeum uzna za niebezpieczne;
  8. fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania;
  9. fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa;
  10. wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika, psa asystującego, pod warunkiem okazania dokumentu poświadczającego status psa;
  11. dotykania i karmienia zwierząt, rozsypywania pokarmu;
  12. używania mechanicznych urządzeń latających;
  13. śmiecenia; niszczenia drzew, krzewów, kwiatów, trawników oraz małej architektury;
  14. pozostawiania rowerów w miejscach innych niż do tego wyznaczone;
  15. organizowania zgromadzeń publicznych, zbiórek pieniędzy, prowadzenia handlu oraz umieszczania reklam i ogłoszeń bez zgody Muzeum;
  16. naruszania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych.
 4. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby pozostające pod ich opieką.
 5. Rekomenduje się, aby osoby cierpiące na lęki związane z przebywaniem w zamkniętych, ciasnych przestrzeniach lub podobne zwiedzały ekspozycję Muzeum w towarzystwie osoby dorosłej wolnej od tego typu dolegliwości.
 6. Na teren kompleksu Muzeum nie zostaną wpuszczone osoby:
  1. wnoszące przedmioty czy materiały niebezpieczne;
  2. będące pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych lub odurzających;
  3. których strój zawiera element obrażający inne osoby ze względu na wyznanie, religię, kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność lub przekonania polityczne;
  4. których zachowanie obraża inne osoby ze względu na wyznanie, religię, kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność lub przekonania polityczne.
 7. Na teren wystawy stałej i dworku dopuszczalne jest jedynie wnoszenie torebek oraz bagażu niezbędnego osobom z niepełnosprawnościami oraz rodzicom i opiekunom dzieci ze względów higienicznych. Pozostałe bagaże oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni. Muzeum zastrzega sobie prawo do weryfikacji gabarytu bagażu oraz jego zawartości przez pracownika ochrony Muzeum. W przypadku odmowy umożliwienia skontrolowania bagażu pracownicy Muzeum mają prawo nie wpuścić zwiedzającego na teren ekspozycji. W takim przypadku zwiedzającemu przysługuje prawo do zwrotu biletu. Plecaki muszą być noszone w rękach.
 8. Muzeum nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i w szafkach depozytowych.
 9. Zwiedzający zobowiązani są korzystać z dworku i ogrodu historycznego z należytą ostrożnością, z uwzględnieniem faktu, że mają one wartość historyczną i zabytkową.
 10. Zwiedzający przyjmuje do wiadomości, że wystawa stała Muzeum jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego, a niniejszy Regulamin nie reguluje jakichkolwiek licencji na rzecz zwiedzającego.
 11. Fotografowanie i filmowanie dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej albo do celów innych niż prywatne lub niekomercyjne wymaga zawarcia umowy z Muzeum dotyczącej takiego fotografowania lub filmowania. W celu uzyskania informacji co do zawarcia takiej umowy należy skontaktować się z Działem Obsługi Odwiedzających.
 12. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających, Muzeum zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji świadczonych usług.
 13. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej wszystkie osoby przebywające na terenie kompleksu Muzeum zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników Muzeum.
 14. W przypadku zaobserwowania wystąpienia zdarzeń nietypowych, niepożądanych lub zagrażających życiu i zdrowiu, zwiedzający powinien niezwłocznie poinformować o nich pracownika Muzeum i podporządkować się jego poleceniom.

 

§ 8. Szczególne zasady zwiedzania związane z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

 1. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia budynku lub wyłączenia dostępu odwiedzających do dowolnej części kompleksu Muzeum w każdej chwili. Informacja o ograniczeniu dostępu zostanie podana do wiadomości zwiedzających.
 2. W budynku Muzeum oraz w poszczególnych jego pomieszczeniach może przebywać ograniczona liczba osób z uwagi na obowiązujące obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne. W przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby zwiedzających, kolejne osoby będą proszone o oczekiwanie na możliwość wejścia do poszczególnych przestrzeni na terenie Muzeum.
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie i w budynku Muzeum zobowiązane są do przestrzegania powszechnie obowiązujących aktualnych wytycznych sanitarnych obowiązujących w stanie epidemii, w tym w szczególności:
  1. zachowania minimalnej odległości 1,5 metra (półtora metra) między osobami poruszającymi się w przestrzeni na terenie i w budynku Muzeum (nie dotyczy rodziców z dziećmi wymagającymi opieki – do 13 roku życia, osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących, osób z niepełnosprawnością, niemogących poruszać się samodzielnie, osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunów),
  2. obowiązku zasłaniania ust i nosa w budynkach na terenie kompleksu muzealnego (nie dotyczy dzieci do 4 lat, osób, które mają problemy z oddychaniem, osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia).
 4. Odwiedzający zobowiązani są do dezynfekowania rąk w miejscach do tego wskazanych.
 5. Muzeum zapewnia środki ochrony osobistej dla zwiedzających w postaci płynów do dezynfekcji rąk ustawionych w przestrzeniach ogólnie dostępnych i toaletach.
 6. W stanie epidemii rekomenduje się korzystanie z szafek depozytowych.
 7. Muzeum zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji niektórych eksponatów. Eksponaty, które opierają się na fizycznej interakcji ze zwiedzającymi w stanie epidemii są wyłączone z użytku do odwołania.
 8. Nieprzestrzeganie przez zwiedzającego niniejszych zasad stanowi podstawę do wyproszenia zwiedzającego z budynku lub z  terenu Muzeum. W razie wyproszenia zwiedzającego z powodu nieprzestrzegania powyższych zasad, zwiedzającemu nie przysługuje prawo do ponownego wejścia do Muzeum w danym dniu.

 

§ 9. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1  i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacja usługi jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, adres: Aleja Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@muzeumpilsudski.pl
 3. dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w celu:
  1. związanym z korzystaniem przez użytkowników z systemu online rezerwacji i sprzedaży to jest w celu przygotowania i realizacji rezerwacji lub/i sprzedaży w szczególności biletów, wejściówek, usług przewodnickich,
  2. związanym z rezerwacją i sprzedażą biletów w kasie i poprzez Dział Obsługi Odwiedzających to jest w celu przygotowania i realizacji rezerwacji lub/i sprzedaży w szczególności biletów, wejściówek, usług przewodnickich,
  3. przesyłanie oferty edukacyjnej, newslettera, treści marketingowych i handlowych,
  4. realizacji procesu reklamacji,
  5. realizacja procesu zwrotu,
  6. dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  7. prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych.
 4. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
  3. 6 ust. 1 lit. c ) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. 6 ust. 1 lit f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 5. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 6. administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 7. kopia danych osobowych dostępna jest w siedzibie administratora;
 8. dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji usługi, następnie do czasu upływu terminów przedawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo przez czas wymagany przepisami prawa. Termin przechowywania danych może być każdorazowo wydłużony, jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane osobowe pobrane na podstawie zgody - do momentu wycofania zgody;
 9. osobom korzystającym z usługi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wycofania zgody oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usług przez Muzeum. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji usługi;
 11. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o przekazane dane osobowe.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Wejście na teren kompleksu Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Korzystanie z systemu sprzedaży internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Muzeum: muzeumpilsudski.pl/zaplanuj-wizyte.
 4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu.
 5. W przypadku, gdy dla danego wydarzenia lub grupy wydarzeń istnieje odrębny regulamin, jego postanowienia mają pierwszeństwo przed Regulaminem sprzedaży, rezerwacji i zwiedzania Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 8 lutego 2021 r.